new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-10-14 15:44:19

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦝᦱᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦙᦲ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ?

  ᦖᦸᧅᧈ ᦚᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦓᦾᧉ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ ᦓᦾᧉ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ: ᦗᦲᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ) ᦓᧃᧉ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ, ᦁᧃ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦙᧆ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦚᦱᧉ ᦃᦱᧁ ᦠᧃᧉ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦂᧃ, ᦂᦻ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦙᧆ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦓᦾᧉ ᦂᦻ ᦺᦊᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦁᦻ ᦟᦳᧄ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦗᦱ ᦢᧁᧈ ᦶᦗᧉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᧞; ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ,ᦵᦙᧆ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ ᦓᦾᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦀᦻ ᦞᦳᧆ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᧞。

  ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦌᦹᧈ ᦺᦜ ᦺᦔ, ᦆᦹᧃ ᦺᦜ ᦷᦅᧆ ᦺᦔ ᦷᦅᧆ ᦙᦱ ? 

  ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦜ ᦺᦔ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦚᦱ ᦠᦹᧅ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᦓᧃᧉ ᦶᦣᧂ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ, ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦚᧂᧈ ᦠᦹᧅ ᦶᦣᧂ ᦓᧃᧉ ᦚᧂᧈ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦃᧂᧉ ᦃᦳᧂ ᦺᦔ, ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦅᧆ, ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦅᧆ ᦺᦜ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ。 ᦁᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦺᦜ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦌᦹᧈ, ᦺᦜ ᦺᦔ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᧂᧈ ᦠᦹᧅ ᦡᦲᧃ ᦝᦳᧂᧉ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦷᦃᧂᧉ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ, ᦆᦹᧃ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦅᧆ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ。 ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦜ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦅᧆ ᦺᦔ ᦷᦅᧆ ᦙᦱ ᧞。

 ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦍᦱᧁ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦲᧈ ᦉᦲᧃᧉ ?

 ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧁ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᦲᧉ ᦷᦟᧉ ᦷᦆᧉ、 ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦉᦲᧃᧈ ᦷᦆᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ。 ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᦲᧉ ᦷᦟᧉ ᦷᦆᧉ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ 6670 ᦗᧃ ᦙᦲ, ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦉᦲᧃᧈ ᦷᦆᧉ ᦍᦱᧁ 6400 ᦗᧃ ᦙᦲ, ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦍᦱᧁ 6300 ᦗᧃ ᦙᦲ。   

  [043] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ)