new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-08-13 17:16:35

 ᦔᦱᧈ ᦌᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ?

  ᦔᦱᧈ ᦌᦻ ᦒᦱᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦟᦱᧈ ᦙᦱ ᦅᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ  ᦆᦹᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦍᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦵᦗᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦒᦱᧉ ᦟᦲᧉ ᦙᦴᧉ , ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅᧈ ᦙᦲ 33 ᦖᦹᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ, ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦱᧈ ᦌᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ  ᦆᦹᧂᧈ ᧑。 

  ᦟᦳᧄ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ?

 ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦙᦲ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ。 ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ, ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦅᦲᧈ ᦺᦅᧈ ᦺᦊᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦆᦹᧃ ᦂᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ, ᦀᦻ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧁ ᦃᦹᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦟᦳᧄ ᦡᦱᧂᧉ ᦂᧆ ᦑᦲᧈ ᦀᦹᧃᧈ ᦙᦱ ᦗᧆ ᦏᦲᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦶᦏᧄ, ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦓᧃᧉ ᧞。 ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦜ ᦺᦔ ᦺᦡᧉ ᦺᦞ, ᦟᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦗᧆ ᦶᦣᧂ ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

  ᦓᧄᧉ ᦺᦞ  ᦟᦳᧄ ᦗᧆ  ᦙᦲ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ?

 ᦙᦱ ᦑᦲᧂᧈ ᦅᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦺᦓ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦗᧆ ᦶᦣᧂ ᦺᦞ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ, ᦁᧃ ᦺᦞ ᦉᦳᧆ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦺᦐ 100 ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ, ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦕᧆ ᦺᦞ ᦣᦾᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᧞。

  [041] ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ )