new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ

作者: 时间:2021-07-22 08:51:46

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦟ ᦤᦴ  ᧞ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ。ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦙᦱ  ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ,ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦑᦲᧈ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦟ ᦤᦴ ᧞ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ、ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᧞ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦟ ᦤᦴ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᧞ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ 。

 ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦘᦸᧄᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦀᧁ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦍ ᦂᦱᧃᧉ  ᦂᦸ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦺᦋᧉ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ、ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦵᦞᧀᧈ ᦷᦗᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。(ᦊᦲᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ、ᦋᦲᧉ ᦟᦲᧃᧉ)