new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-07-16 09:55:51

 ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧂᧈ ᦣᦹ?

  ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ, ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦣᦴ ᦺᦎᧉ ᦡᦲᧃ ᦕᦳᧆ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦓᧃᧉᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ 。 ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦡᦲᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦣᦸᧄ ᦀᧁ ᦀᦻ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦐᦲ ᦐᦱᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ  ᧞ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦅᦸᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦺᦝ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦵᦜᧅ ᦓᧄᧉ ᦃᦱᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦡᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ?

 ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦐᦱᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦎᦲᧈ ᦶᦉᧁᧈ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦓᧃᧉ。 ᦃᦸᧂ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦠᦱᧅ ᦐᦹᧂ ᦺᦔ ᦐᦹᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦊᧈ ᦍᦴᧉ ᦎᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦔᦳᧆ ᦃᦱᧆ,ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦐᦹᧂ ᦺᦛ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦐᦲ ᦐᦱᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧞。

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ  ᦙᦲ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᧞ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ?

 ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦕᧆ ᦵᦀᧁᧉ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦎᦱ ᦞᧃ , ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦕᧆ ᦺᦔ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦆᦹᧂᧈ ᧑ ᦛᦲᧃᧈ ᦛᦻᧈ ᦎᦸᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ, ᦆᦹᧂᧈ ᧑ ᦟᧇ ᦜᧂ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦺᦞᧉ。 ᦆᦹᧂᧈ ᦗᦻ ᦛᦲᧃᧈ ᦛᦻᧈ ᦎᦸᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦶᦟᧂ ᧞; ᦁᧃ ᦆᦹᧂᧈ ᦗᦻ ᦟᧇ ᦜᧂ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦙᦹᧆ ᦆᧄᧈ ᧞。

  [039](ᦀᦻᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ)