new tai | old tai | 中文

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ

作者: 时间:2021-07-09 10:07:21

 (ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

᧒、 ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦀᧁ ᦔᦱ ᦔᦾᧈ ᦺᦉᧈ ᦟᦸ ᦂᧃ,ᦔᦾᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ

  ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦷᦠ ᦵᦡᦲᧃ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦔᦾᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦱ ᦟᦸ ᦂᧃ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦻ ᦓᧄᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦶᦎᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦎᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ ᦓᧃᧉ,ᦔᦱ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦊᦲᧈ ᦀᦱ ᦠᦱᧃ, ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦀᧁ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦱ ᦙᦱ ᦔᦾᧈ ᦟᦸ ᦂᧃ ᧞。

  ᦔᦾᧈ ᦔᦱ ᦟᦸ ᦺᦉᧈ ᦐᦸᧂ ᦐᦽᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᧟,ᦔᦱ ᦔᦾᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ ᦍᧂ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦷᦙᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ。ᦔᦾᧈ ᦺᦉᧈ ᦔᦱ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ, ᦆᦹᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ,ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ; ᦔᦾᧈ ᦺᦉᧈ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ,ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ  ᦍᦱᧂ ᦌᦲᧈ, ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ  ᦔᦱ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ。

 ᧓、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦱ ᦡᦲ

 1. ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ

 ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦐᦱᧁ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦀᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦣᦱᧄᧉ ᦶᦎᧄᧈ,ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦕᧅ ᦁᧃ ᦝᦴ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᦱᧃ,ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ。ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦔᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦠ ᦝᦴ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ、 ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦙᦲ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ, ᦅᧃ ᧞ ᦍᦱᧂ ᦌᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦺᦔ, ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦺᦉᧈ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦖᧈ ᦃᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦷᦠ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦍᦱᧂ ᦋᦲᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ。 ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦐᦱᧁ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ: ᧑ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦀᧁ ᦔᦱ, ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦔᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦜᦻ ᦣᦻᧉ。 ᧒ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦀᧁ ᦃᦲᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦍᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦺᦉᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦉᧈ ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦍᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦵᦵᦙᧂᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦜᦻ ᦙᦱ, ᦜᦳᧆᧈ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦔᦱ ᦜᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ。

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ) [010] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ)