new tai | old tai | 中文

ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ

作者: 时间:2021-07-09 10:06:34

 0526-03JJZK-001-202896-原文件.jpg

  (ᦉ ᦜᦱᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ)

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  “ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ” ᦔᦲᧃ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦣᦲᧄ ᦷᦎ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦠᦱᧂ ᦓᦱ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦠᦹᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。

  ᦊᦴᧈ ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦤᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦅᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦡᧂᧈ ᦠᦹ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦲᧂᧈ ᦆᦱ、ᦑᦸᧄ ᦚᦳᧃᧈ 、ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ  ᦑᧂ ᦜᦻ。

  ᦠᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦎᦲᧄ ᦎᦳᧃᧉ,ᦀᦻᧉ ᦒᧄ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦱᧂ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ , ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦙᦴ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧄᧈ、ᦐᦽᧈ ᦓᦾᧉ。ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦃᦲ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦙᦱ ᦅᦻ ᦵᦈᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦃᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

 ᦅᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦂᦸ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦐᦽᧈ ᦓᦾᧉ,ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ  ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦅᦻ ᦵᦈᧉ。” ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ。ᦡᧂᧈ ᦀᦲᧉ,ᦅᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦓᦾᧉ ᦑᦹᧅ  ᦟᦳᧂᦺᦔ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦠᧃᧉ,ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦐᦽᧈ ᦂᦸᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦎᦳᧃᧉ,ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。

 ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦺᦔ,ᦅᦱᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦑᦲᧉ ᦍᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦈᧃ ᦆᧄ)