new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

作者: 时间:2021-07-02 16:13:49

   ᦃᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ  ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦁᧃ“ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ”ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦀᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ、ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ、ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᧕ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ ᦐᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ 、ᦕᦴᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、ᦕᦴᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ、ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦌᦹᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦐᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ。

ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᧗ ᦗᦸᧅ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧖ ᦗᦸᧅ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᧕ᦱ ᦑᦲᧈ,ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ  ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。(ᦷᦟᧉ ᦍᦳᧂ)