new tai | old tai | 中文

ᦉ ᦜᦱᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦣᧈ

作者: 时间:2021-06-25 16:59:38

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦣᧈ 。

  ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦨᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦢᧄ ᦠᦱᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦂᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦺᦣᧈ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ。ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦘᧈ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ。

  ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦞᦱᧈ,ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦏ ᧞ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦓᧄᧉ ,ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ  ᦊᦱᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦑᦹᧃ ᧞ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦂᦹᧂᧈ ᦕ ᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦣᧈ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ,ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧉ ᦗᦸ ᦡᦾᧉ ᦗᦸ ᦂᦲᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。(ᦈᧁᧈ ᦉᦹᧈ)