new tai | old tai | 中文

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦂᦲ

作者: 时间:2021-06-03 11:04:28

  (ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᦀᦸᧃ) 

4. ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦗᦻ ᦗᦱᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦂᦲ ᦓᦾᧉ ᦘᦸᧂᧈ

 ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦲᧄ ᦐᧅ ᦵᦜᦲ ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ。 ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ, ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ  ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦔᧂ ᦂᦲᧃ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ。 ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦓᧃᧉ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ“ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦂᦲ、 ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ” ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦵᦂᦲ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ。

5. ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦁᧃ ᦵᦂᦲ “ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦞᧉ”ᦓᧃᧉ

ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ  ᧞ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦆ ᦎᦸᧃᧉ ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦙᦲ ᦵᦂᦲ ᦜᦻ,ᦵᦑᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦝᦱᧂᧈ ᦶᦔᧃᧈ ᦶᦙᧃᧈ、 ᦶᦖᧃᧈ ᦶᦒᧁᧉ、 ᦖᦱᧅ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᧃ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ、 ᦃᧁᧉ ᦶᦖᧃᧈ ᦗᧁᧈ、ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ、ᦗᦲᧃᧈ ᦌᦲᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦍᦲᧃᧉ ᦍᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦵᦂᦲ ᦣᦱᧄᧉ ᦓᦾᧉ ᦘᦸᧂᧈ 。 [006]

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)