new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2021-05-20 09:20:23

 ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦓᦸᧃ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ?

 ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ, ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦜᧇ ᦡᦲ, ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ, ᦞᧃ ᦒᦲ ᧒ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦾᧈ ᦶᦅᧃ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦜᧇ ᦘᦸᧂᧈ, ᦈᦲᧂᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ。

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ?

 ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦈᦲᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᧞。ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᧞ ᦍᦻᧉ ᦐᧅ ᦍᦻᧉ ᦢᧁ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ, ᦂᦲᧃ  ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦳ ᦑᦸᧂᧉ; ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦂᧆ ᦐᦱᧁ ᦈᦸᧉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦛᧆ; ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。 

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ?

  ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦖᧉ ᦋᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦉᦳᧂ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦶᦙᧈ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦘᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦔ, ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦶᦙᧈ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦘᦸᧂᧈ。

    [035] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)