new tai | old tai | 中文

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦂᦲ

作者: 时间:2021-05-19 11:27:11

 ᦵᦂᦲ ᦔᦲᧃ  ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦂᦲ ᦂᦲᧃ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ,ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ。

ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦵᦂᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧉ ᦩᦱᧉ ᦓᦱᧉ(NaCl) ᦋᦳ ᦔᦲᧃ,ᦓᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦓᧄᧉ ᦊᦱᧂ、 ᦀᦲᧃ ᦒᦲ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦓᧃᧉ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦂᦲ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦺᦔ ᦋᦱᧂᧈ  ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦳᧂ、ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦈ ᦺᦛ、ᦟᦳᧄ ᦋᧅ ᦓᧁ ᦈᦳᧂᧈ ᦝᦳᧂᧈ、ᦔᦳᧄ ᦉᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ,ᦂᦲᧃ ᦵᦂᦲ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᦵᦍᧂᧈ ᦓᦾᧉ,ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦍᧂᧈ ᦐᧅ。ᦡᦾᧉ  ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦵᦂᦲ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦠ ᦺᦈ、ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ、ᦓᦱᧁ ᦺᦃᧉ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦌᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦶᦐ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ,ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦂᦲᧃ ᦵᦂᦲ ᧕ ᦵᦆᦲᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ。ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ,ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ“ᦕᦸᧃᧈ ᦵᦂᦲ”,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᧕ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ:

ᦱ. ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦟᧆ ᦉ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ,ᦠᦹᧉ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ  ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦔᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ  ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦂᦲ  ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ  ᦜᦻ。ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦵᦂᦲ ᦋᦲᧄ、ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦢᦸᧂ ᧞ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦒᦲᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。[004] 

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ)

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ)