new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

作者: 时间:2021-05-19 11:24:28

ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴᧉ ᦉᦱ ᦷᦟᧅ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。

ᦒᦱᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ、ᦒᦳᧂᧈ ᦆᦻ、ᦵᦛᦲᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦞ ᦏᦳ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦣᧁ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ。

ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦡᦲ ᦣᦱᧈ? ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦡᦲ ᦣᦱᧈ?

ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦠᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦡᦲ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ、ᦣᦲᧄ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ。ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦵᦈ ᦺᦞᧉ;ᦆᦸᧂᧉ ᦓᦾᧉ、ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦺᦞᧉ;ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ、ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

  ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦙᧈ ᦆᧆ  ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ。

ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦁᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉ。ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ,ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦁᧃ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦺᦡᧉ。ᦂᦱᧃ ᦵᦛᦲᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦌᧄᧉ。

ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦶᦓᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦐᦲᧄ ᦺᦈ,ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃᧈ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ?

ᦃᦸᧈ ᦊᦸᧈ ᦄᦸᧄ ᦓᧂᧈ ᦡᦲ,ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦎ。ᦄᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦃᦱ ᦈᦸᧉ ᦎᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦀᧁ ᦙᦹ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦠ、ᦆᦸ、ᦎᦱ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦉᧇ ᧞ ᦣᦴ ᦡᧂ。

᧑、ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ 

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ?

ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦠ,ᦶᦟᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦷᦙᧆ ᦓᦲᦰ,ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᧄ ᧑,ᦍᧇ ᦈᧇ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦅᦾᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ  ᦉᧂ:ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦶᦔ ᦵᦣᦲᧃ;ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦔᦸᧂᧈ;ᦶᦟᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦺᦔ。

ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᦲᧁᧉ ᦉᦳᧂ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ?

ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘᧈ ᦓᧃᧉ:ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦈᦸᧉ ᦎᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧄ ᦶᦑᧃᧈ ᦁᧃ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ;ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦵᦵᦎᧄᧈ、ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ;ᦆᦸᧂᧉ ᦓᦾᧉ、ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦆᦸᧂᧉ ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ、ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦝ、ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦚᧆᧈ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ:ᦠᧇ ᦶᦎᧃᧈ、ᦠᧇ ᦺᦝ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ;ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦶᦑᧃᧈ ᦓᦸᧃ ᦺᦞᧉ;ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦷᦠᧅ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᦲᧃ;ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦋᦱᧃ ᦺᦞᧉ;ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᧞ ᦣᦲᧄ ᦔᦸᧂᧈ;ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦎᧃᧈ。

ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧂ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦶᦟᧃᧈ ᦵᦎᧆᧈ:ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧂ ᦶᦟᧃᧈ ᦗᦻᧈ ᦝᦲᧅ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦎᧃᧈ;ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦎᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ;ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦎᧃᧈ ᦺᦃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦠ ᦃᦸᧈ ᦊᦸᧈ ᦄᦸᧄ ᦺᦞᧉ,ᦄᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦙᦸᦰ。

᧒、ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ 

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦵᦙᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦙᦸᧇ ᦷᦠ ᦄᦸᧄ ᦃᦸᧈ,ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦈᦸᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦺᦞᧉ。

ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧟ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦟᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ,ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

ᦊᦱᧉ ᦏᦱᧉ ᦓᧇ ᦑᦲᧈ ᦓᧇ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ。

ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᧁᧈ ᦄᦸᧄ ᦃᦸᧈ ᦊᦱᧈ ᦐᦹᧂ,᧒ ᦃᦸᧃ ᧒ ᦙᦹᧉ ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦠ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦘᦱᧅ ᦺᦂ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ。

᧓、ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈᦑᧂ ᦜᦻ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ 

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦊᦱᧈ ᦅᧂᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧁᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦒᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦲᧂ ᦂᧃ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ,ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦒᦲᧂ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦚᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧄ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ。

ᦊᦴᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ、ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦗᦸᧇ、ᦷᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ、ᦑᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦺᦝ ᦺᦎᧉ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ

ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧄ ᦉᧁ ᦁᧃ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦵᦈ ᦚᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦄᦸᧄ ᦃᦸᧈ ᦟᦳᧂ,ᦀᧁ ᦙᦹ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦆ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦙᦸᧇ ᦷᦠ ᦡᦲ。ᦊᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᦱ ᦔᦸᧂᧈ ᦶᦂᧁᧉ、ᦔ ᦎᦴ ᦶᦂᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦀᧁ ᦶᦂᧁᧉ ᦶᦔᧂ ᦓᧃᧉ。ᦊᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦷᦆ ᦺᦊᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦷᦆ ᦑᧄ ᦷᦆ ᦐᧅ、ᦷᦆ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧅᧈ ᦓᧃᧉ。ᦊᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ、ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦷᦆ ᦠᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦳᧂ ᦷᦠ ᦓᧃᧉ。

ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ

ᦄᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦗᦸᦰ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦰ ᦟᦱᧆ ᦑᦱᧁᧈ。ᦄᦸᧄ ᦟᦳᧂ,ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ。ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦟᦳᧂ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ。ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦒᦱᧆ ᦉᦲᧂᧈ、ᦷᦣᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ

ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᧁᧈ ᦄᦸᧄ ᦃᦸᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦎᧂᧈ。ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦑᦲᧃᧈ、ᦵᦔ ᦟᦳᧄ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦸᦰ ᦠᦾᧉ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ。ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦏᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦠ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦝᧂ ᦅᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。

᧔、ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ 

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦑᦲᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ

ᦄᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦠ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦱᧁᧈ ᦺᦔ。ᦊᦱᧈ ᦙᧁ ᦶᦟᧃᧈ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ。ᦊᦱᧈ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦆᦸᧂᧉ ᦙᦱ。

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ

ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦟᦲᧁᧉ ᦉᦳᧂ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦚᦱ ᦔᦸᧂᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦓᧃᧉ。ᦷᦃ ᦃᦱᧄᧉ ᦑᦱᧂ、ᦷᦃ ᦵᦵᦃᧃ。ᦉᧁ ᦆᦸᧃ、ᦒᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ。

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦁᧃ ᦠᦾᧉ ᦂᦸᦰ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ

ᦶᦔᧃᧈ ᦍᦱᧉ ᦉᦲᧈ、ᦉᧁ ᦶᦎᧃᧈ、ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ、ᦷᦟᧆ ᦵᦢᧆ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ

ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦁᧃ ᦋᦸᧄᧉ ᦓᧃᧉ。ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦚᦱ ᦌᧂᧉ。ᦚᦱ ᦌᧂ ᦒᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ、ᦺᦎᧉ ᦔ ᦎᦴ、ᦕᦱᧄ。 ᦑᦲᧈ ᦂᦸᧂ ᦵᦢᦲᧂᧉ、ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

᧕、ᦊᦴᧈ ᦓᦸᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧅ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ

 ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦅᦸᧂ:

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦁᧃ ᦜᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦾ ᦗᧂ、ᦡᦲᧃ ᦶᦎᧅᧈ、ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦡᦾ ᦗᧂ、ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ

ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦡᦾ ᦗᧂ、ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦟᧃ ᦗᦱᧆ ᦷᦟᧂ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦵᦂᦲᧅ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦊᦱ ᦓᧇ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ。ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦠ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᦈᦹ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦈᦸᧉ ᦡᦾ ᦗᧂ、ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦜ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ。

᧖、ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦡᦲᧃ ᦚᧂ ᦺᦉᧈ

ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ

ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦵᦏᦲᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦛ ᦶᦏᧄ,ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦶᦏᧄ,ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦅᦹᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ:

ᦆᧄ ᦠᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦟᦲᧉ ᦵᦎᧆᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦜᦳ ᦗᧂ、ᦷᦆ ᦁᧃ ᦂᦸᦰ ᦠᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦷᦠ ᦓᧃᧉ。ᦆᦻᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦆᦻᧉ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ,ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ。ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ:ᦆᦻᧉ  ᦢᧁᧈ ᦶᦗᧉ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧈ ᦆᦻᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦷᦎ ᦜᦳ ᦗᧂ。ᦆᧄ ᦠᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ、ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧞ ᦈᦸᧉ ᦚᧂ ᦶᦏᧄ。ᦶᦉᧁ ᦈᦸᧉ ᦀᦻ ᦵᦙᧀᧉ ᦉᦲᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦀᦻ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦀᧁ ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦱᧉ ᦁᧃ ᦵᦔᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᧞ ᦣᦴ ᦡᧂ。ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦑᦲᧈ ᦆᦻᧉ ᦆᦸᧇ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ、ᦑᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦝ。ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦣᦸᧂᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦞᧉ,᧟ᦅᦾᧈ ᦎᦲ ᦎᦾᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦵᦓᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ。

᧗、ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦵᦉ ᧟ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ

ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ

ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦙᧀᧉ ᦉᦲᧈ ᦕᦲᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ

ᦅᦹᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦵᦋᧆ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧇ ᦓᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、ᦣᦴ ᦡᧂ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦝ、ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦌᧁ ᦵᦉ ᧟ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ

ᦃᦸᧄᧉ ᦙᦳᧇ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ,ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦵᦋᧆ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧇ ᦓᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、ᦣᦴ ᦡᧂ。ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦌᧁ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦘᦱᧅ ᦺᦂ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ;ᦑᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦝ ᦺᦖᧈ ᦇᦻᧈ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦻ ᦵᦢᦲᧈ ᦕᦲᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ

ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦧᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦸᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ,ᦀᦻ ᦵᦢᦲᧈ ᦕᦲᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦵᦋᧆ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧇ ᦓᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、ᦣᦴ ᦡᧂ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦷᦟᧂ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᦲᧅ ᦊᦱᧂᧈ ᦗᦻ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。

᧘、ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ 

ᦂᦱᧃ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ

ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ

ᦷᦆᧆ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦈᦸᧉ ᦡᦲᧃ ᦏᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦅᦳᧃᧈ ᦏᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦶᦏᧄ 。ᦠᦹᧉ ᦷᦠ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦀᦸᧃ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᧞ ᦺᦓ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦈ ᦃᦱᧆ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦷᦉᧇ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ。ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦑᦹᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦣᧂ ᦷᦟᧂᧈ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦏᧄ;ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦡᦳᧅᧈ ᦶᦀᧁ ᧞ ᦜᧂ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦶᦔᧂ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦺᦞᧉ,ᦏᦱᧉ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ。

ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ

ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦀᦸᧃ,ᦅᦾᧈ ᦺᦔ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ。ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦑᦲᧈ ᦇᦻᧈ ᦀᦸᧃ,ᦅᦾᧈ ᦺᦔ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦑᦲᧈ ᦍᦱᧅ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦀᦸᧃ。

᧙、ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦵᦉ ᧟ 

ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ

ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ 。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ。ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦝ。ᦈᧅ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦵᦉ ᧟ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦏᧄ。ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ。

ᦱ᧐、 ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ 

ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦡᦲ  ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ。

ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦞᧉ,ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ。ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ?ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ? ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦙᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ?ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ。ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦡᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ?ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦶᦔᧂ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦢᦱᧂ、ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦇᦱᧄ ᦡᦻ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦡᦻ。

ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ

ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦂᦸᦰ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦡᦲ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦈᧇ ᦺᦉᧈ ᦅᦳᧃ。ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦣᦰ ᦵᦣᦲᧃ, ᦠᦹᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ。ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᦅᦳᧃ;ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦎᦱᧄ“ᦃᦸᧂ ᦐᧅ ᦺᦞᧉ ᦺᦎᧉ,ᦃᦸᧂ ᦢᧁ ᦺᦞᧉ ᦵᦐᦲ”。ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧅᧈ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦡᦲ,ᦖᦸᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦸᦰ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ。

ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦓᧃᧉ

ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦏᦳᧂ ᦗᦱ ᦁᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦙᦱ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦠᧂᧈ ᦂ ᦉᦱ ᦠᦸᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ、ᦖᦱᧅ ᦚᦲᧆᧈ、ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ、ᦂᦸᧂᧉ ᦺᦝ ᦁᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦓᧃᧉ,ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᦱ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ。

ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦆᧄ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦑᧄ ᦙᦱ :ᦠᦸᧂᧉ ᦓᧄᧉ、ᦈᦸᧉ ᦎᧂᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉᦁᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ“ᦱ᧐ ᦶᦙᧁ”ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ。ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧉ“ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᧑”ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

ᦱᦱ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ 

ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ。ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ、ᦝᧂ ᦈᦸᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ。ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ,ᦈᧅ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦈᦲᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ 。

ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦜᦻ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦌᧄᧉ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。

ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦅᧄ ᦙ ᦓᦱ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ

ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᧄ ᦘᦱᧂ ᦅᧄ ᦙ ᦓᦱ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ:

ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ。ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦺᦓ ᦚᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦺᦐ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦂᦲᧈ ᦎᦱ ᦂᦲᧉ ᦵᦝᦲᧃ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦱ᧒、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ

ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦃᦲᧇᧈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦊᦲᧃᧈ ᦎᦴᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᧞ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦎᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦃᦲᧇᧈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦜᦻ,ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦣᦻᧈ、ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ、ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦦᦱᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦐᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦃᧅ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦜᦻ 、ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦐᧅ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。

ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᧒᧙ ᦶᦉᧃᧈ(ᦉᦹᧈ、ᦌᦲᧈ) ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧖ ᦎᦴᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦌᧄᧉ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦏᦱᧃᧉ ᧗-᧙ ᦎᦴᧈ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᦱ᧘ ᦑᦲᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧕ ᦔᦳᧃ。ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦜᦻ,ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦶᦑᧉ。

ᦎᦱᧄ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧐ ᦷᦎ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧕-᧕.᧙ ᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦗᦸᧅ,᧓ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧖ -᧖.᧙ ᦋᦲᧉ ᦙᦲ ᧒ ᦗᦸᧅ,᧘ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧗-᧗.᧙ ᦋᦲᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。

ᦉ ᦎ ᦞᧆ ᧒᧐ ᦷᦎ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᧗᧐ ᦷᦎ ᦙᦱ,ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᧗ ᦋᦲᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᧘ ᦗᦸᧅ,ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᧘ ᦗᧃ ᦔᦻ,ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ,ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ。