new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ?

作者: 时间:2021-05-14 17:51:23

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ?

  ᦣᧁ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦣᧁ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦌᧄᧉ, ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ; ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦓᧃᧉ, ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦀᧁ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦺᦞᧉ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦅᦸᧉ ᦅᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦗᧉ。 ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦓᧃᧉ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦺᦓ ᦺᦉᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ, ᦆᦹᧃ ᦣᦱᧄᧉ ᦍᦱᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦀᧁ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦶᦠᧂᧈ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ。ᦵᦣᧆ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦉᧉ ᦔᦳᧄ ᦵᦈᧇ。

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦅᧆ ᦅᦲᧃ ᧟ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ?

 ᦅᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦅᧆ ᦅᦲᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦡᦹᧄᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦺᦓ ᦺᦉᧉ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦕᦳᧆ ᦕᦱᧆ ᦎᦹᧃᧈ ᦎᦲᧃᧈ, ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ, ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦺᦓ ᦑᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦵᦈᧇ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ! ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦅᧆ ᦅᦲᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦢᦹᧆ ᧑ ᦅᦾᧈ ᦡᦹᧄᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ。

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ  ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧉ ᦷᦠ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ?

 ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧉ ᦷᦠ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ, ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦂᧁᧈ ᦺᦓ ᦕᦱᧉ ᦠᦳᧄᧈ ᦷᦔᧅ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ, ᦺᦓ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦡᦽᧉ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ, ᦷᦠ ᦔᧃᧈ ᦎᦱ ᦟᦻ, ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ。 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ, ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ, ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦡᦽᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。 

 [034] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)