new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2021-05-07 18:10:41

  ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᧞ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦰ ᦌᦽᧈ ᦷᦖᧆ ᦡᦲ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ?

 ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᧞ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ, ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦰ ᦌᦽᧈ ᦷᦖᧆ ᦡᦲ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦈᧇ ᦊᦱ ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᧞ ᦊᦱ ᦺᦉᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ, ᦅᧃ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦌᦰ ᦌᦽᧈ,ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᧞ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦑᦸᧂᧉ ᦺᦔ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ, ᦐᧅ ᦐᦱ ᦶᦑᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ。

  ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦈᦲᧄᧉ ᦵᦃᧁᧉ?  

 ᦅᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦲᧄᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ,ᦞᦸᧂᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ, ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦵᦃᧁᧉ , ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ, ᦵᦠᦲᧅᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦀᦸᧃᧈ, ᦅᧃ ᧞ ᦈᦲᧄᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈᦰᦟ ᦓᦱ ᦈᦲᧄᧉ ᦔᧅ ᦺᦉᧈ ᦵᦠᦲᧅᧈ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᧇ ᦚᦱᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦐᦸᧂ ᧞。

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ?

 ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ, ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ᦌᧄᧉ ᦵᦉᧂᧉ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦉᦗ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦓᧃᧉ。 ᦵᦓᦲᧉ ᦎᦱ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦎᦳ ᦗᦲ ᧞ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ !

 [033] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)