new tai | old tai | 中文

ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ

作者: 时间:2021-04-30 11:23:54

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ,ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦎᧂᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦋᦴ。ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦋᦴ、ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ (ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ) ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ“ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦵᦑᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦑᧂ ᦌᧄᧉ”。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ、ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ、ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦑᧂ ᦀᦸᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦺᦔ。

 ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。(ᦵᦉᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦒᧁᧈ)