new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ?

作者: 时间:2021-04-30 10:45:58

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦍᦸᦰ ?

  ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦍᦸᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ! ᦺᦓ ᦺᦉᧉ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦺᦡᧉ ᦆᦹᧃ ᧑ ᧟ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦆᦱᧇ ᧑ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ! ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦍᦸᦰ ᦁᧃ ᦡᦲ ᧟, ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ, ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦶᦩᧃᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦜᧅ ᦶᦜᧁ, ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᦗ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦉᦲᧃ ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ!

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦠᧉ ᦙᦲ ᦃᦲᧉ ᦙᦳᧅ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ?

 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ  ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦷᦂᧂ ᦣᦴ ᦡᧂ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦠᧉ ᦶᦣᧂ ᦓᧃᧉ, ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦢᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦙᦲ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦺᦜ ᦃᧁᧉ ᦷᦂᧂ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦺᦔ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦃᦲᧉ ᦙᦳᧅ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦟᧅ ᦂ ᦶᦑᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᧞!

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦠᦱᧁ ᦜᧇ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦃ ᦶᦣᧂ  ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ?

 ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦠᦱᧁ ᦜᧇ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦃ ᦶᦣᧂ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦂᧂ ᦣᦴ ᦡᧂ,ᦉᦻ ᦷᦂᧂ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦀᦹᧆ ᦺᦞᧉ, ᦁᧃ ᦢᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦊᦴᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦣᦸᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦖᦱᧅ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦙᦱ ᦵᦠᦲᧃᧉ。 

   [032] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ) 

3-00-1.jpg