new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2021-04-23 09:15:37

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦶᦎᧆ ᦵᦟᧇ ᦙᦹ ?

 ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧇᧈ ᦵᦟᧇ ᦙᦹ, ᦵᦟᧇ ᦙᦹ ᦍᦱᧁ ᦅᦸᧉ ᦍᦱᧁ ᦂᧄᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᧄᧈ, ᦺᦓ ᦵᦟᧇ ᦙᦹ ᦠᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦵᦙᦲᧈ ᦊᦲᧇ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦱ ᦡᦾᧉ ᦓᧃᧉ,ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦁᧃ ᦗᦱ ᦶᦙᧈ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉᦶᦟᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦸᧂᧉ ᦺᦔ, ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦳ ᦑᦸᧂᧉ ᧞ ᦵᦈᧇ ᦑᦸᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧞ 。 

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦠᦹᧂ ᦓᦲᧁᧉ ᦙᦹ ᦣᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦠᧁᧈ ?

 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦣᧁ ᦶᦋᧈ ᦓᧄᧉ ᦊᦲᧇ ᦓᧄᧉ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ, ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦋᦹᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦣᧁ ᦺᦔ,ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦸᧉ ᦅᦲᧈ ᦗᦸᧂ ᦙᦱ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦐᧂ ᦣᧁ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦲᧈ ᦺᦊᧈ ᦶᦏᧄ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦕᦲᧁ ᦐᧂ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦠᧁᧈ ᦺᦔ ᧞。 

  ᦃᦲᧉ ᦺᦆ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ?

 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦞᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦷᦟᧉ ᦵᦙᧆ ᦱ᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ,ᦷᦟᧉ ᦵᦙᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦻ ᦺᦔ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦜᦳᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦲᧉ ᦺᦆ ᦣᧁ ᦁᧃ ᦉᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦎ ᦣᧁ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᧞。

 [031] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)