new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ

作者: 时间:2021-04-09 10:55:35

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ、ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧆ、ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ,ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧆ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ-ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦖᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦎᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦜᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧈ ᦡᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦱ᧐ ᦵᦋᦲᧉ ᦁᧃ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦓᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦱ᧙ ᦅᦳᧃ ᦔᦱᧆ ᧟ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

ᦔᦱᧆ ᧟ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ,ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧆ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦱᧆ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧞ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲ,ᦠᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧔᧘ ᦎᦱ ᦜᦱᧉ ᦜᦲ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᧞。ᦍᧂ ᦺᦡᧉ ᦊᦹᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦏᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᧞ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦳᧅ ᦌᧅ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦚᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。(ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦵᦵᦜᧂᧈ)