new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2021-04-09 09:34:10

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦓᦲᧁᧉ ᦙᦹ ?

  ᦺᦓ ᦵᦟᧇ ᦙᦹ ᦙᦲ ᦶᦙᧈ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦡᦳᧆᧈ ᦓᦲᧁᧉ ᦙᦹ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦶᦙᧈ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦡᦳᧆᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦣᧁ ᦺᦔ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞! ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦡᦳᧆᧈ ᦎᦲᧃ ᦙᦹ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ, ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦡᦲ,  ᦎᦲᧃ ᦙᦹ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦺᦔ!

 ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ?

 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦲ ᦎᦱᧄ ᦞᦸᧂᧈ ᦵᦃᧁᧉ, ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧄ ᦞᦸᧂᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦉᦲ ᦟᦳᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ, ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧄ ᦞᦸᧂᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦉᦲ ᦃᦹᧃᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ, ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦲ ᦶᦆᧄᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。 ᦞᧃ ᦺᦐ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᧞ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦉᦲ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦗᦸᧅ ᦺᦐ ᦉᦲ ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ。

  ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦃᦲᧉ ᦺᦆᧈ ᦵᦍᧁᧈ  ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦷᦀᧆ ᦂᧃᧉ ᦺᦞᧉ?

 ᦓᧄᧉ ᦵᦍᧁᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦣᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦍᧁᧈ, ᦷᦀᧆ ᦂᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦍᧁᧈ, ᦑᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦅᧆ ᦵᦈᧇ , ᦵᦞ ᦟᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦓᦱᧁ ᦺᦃᧉ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦍᧁᧈ ᧞ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦍᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦃᦲᧉ ᦀ ᦈᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦌᧄᧉ, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦂᦲᧆ ᦣᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦷᦀᧆ ᦂᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦍᧁᧈ。

  [030]   ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ )