new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2021-03-29 10:06:05

  ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦈᦱᧄ “ᦀᦱ ᦌᦲ”?

  ᦗᦲᧉ ᦶᦓᧃᧈ ᦷᦙᧉ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦙᦲ ᦀᦲᧃ ᦒᦲ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦙᦲ ᦀᦻ ᦠᦸᧄ ᦃᦹᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦃᦸᧂ ᦀᦹᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦡᧂ ᦺᦔ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦀᦲᧃ ᦒᦲ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦅᦸᧉ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ, ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦅᧄ ᧑, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦟᦳᧄ ᦺᦞ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦣᧂ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧈ ᦎᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦈᦱᧄ ᦕᦴᧈ “ᦀᦱ ᦌᦲ” ᦓᧃᧉ ᧞。

  ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦳᧃ ?

  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦓᧃᧉ ᦅᧃ ᧞ ᦣᦴ ᦡᧂ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦱᧉ ᦔᦱᧅ ᦷᦉᧇ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦟᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ, ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦸᧅᧈ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦐᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦵᦠᦲᧅᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦍᦸᧃ ᦵᦁᦲᧉ ᦓᧃᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦉᧂ ᦃᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᧞。ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦵᦎᧀᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ, ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦲ ᦵᦉᧂ ᦃᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᧞。

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦵᦀᦲᦰ ? 

 ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᧞ ᦑᦸᧂᧉ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦔᦸᧆ ᧑ ᦃᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦆᦲᧃᧉ ᦵᦅᦲᧉ ᦷᦙᧉ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ)。 ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᧃ ᦕᦳᧆᧈ ᦕᦱᧆ  ᦷᦠᧆ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ, ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦵᦀᦲᦰ。 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ, ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ、 ᦷᦃ ᦶᦣᧂ, ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦡᦱᧂᧉ ᦂᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦵᦀᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᧞。

   [027] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)