new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ?

作者: 时间:2021-03-22 09:15:59

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦃ ᦙᧃ?

   ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ“ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦜᦻ”ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦡᦾᧉ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ,ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ“ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦓᦲᦰ ᦡᦲ,ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ”。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦣᧁ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦎᦳ ᦗᦲ, ᦁᧃ ᦎᦳ ᦗᦲ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦍᧁ ᦛᦱᧃ(ᦒᦱᧂᧉ ᦶᦐᧁᧈ ᦔᦲᧃᧈ)、 ᦵᦟᦲᧆ ᦃᦳᧃᧉ、 ᦺᦃ ᦙᧃ ᦃᦳᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦁᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦋᦲᧂᧈ ᦓᦱᧃ ᦠᦻ  ᦓᧃᧉ ᧞。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ,ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦃ ᦙᧃ。ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ ᦶᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦣᧁ。

 1. ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦸᧅ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦶᦟᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ。ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦞᧃ ᧑ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦈᧅ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦏᦸᧅᧈ ᦺᦉᧈ ᦂᦸᧅ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦣᦾ ᦶᦋᧆ ᦶᦟᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ, ᦷᦃᧈ ᦕᧅ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦆ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᦾ ᦢᧅ ᦃᦲᧆᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ, ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦠᦹᧉ ᦎᦲᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ, ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ。(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ)[001] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)