new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ?

作者: 时间:2021-02-20 10:10:43

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦜᧇ ᦓᦸᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦱᧁ ?

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦜᧇ ᦓᦸᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦣᧁ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦵᦀᦲᧈ ᦍᦱᧂ ᦧᦱᧈ ᦏᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ, ᦠᦱᧁ ᦜᧇ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦕᦳᧆᧈ ᦕᦱᧆ ᦀᧁ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦍᦱᧂ ᦉᦲᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦏᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦵᦀᦲᧈ ᦍᦱᧂ ᦧᦱᧈ ᦏᦱᧃᧈ, ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ。ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧁ ᦜᧇ ᦠᦱᧁ ᦓᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 

  ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦎ ᦉᦳᧂ 、 ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦎ ᦶᦎᧄᧈ ?

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦷᦎ ᦉᦳᧂ ᦷᦎ ᦶᦎᧄᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ。 ᦅᧃ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦉᦳᧂ, ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦷᦎ ᦉᦳᧂ ᦘᦸᧂᧈ 。ᦶᦎᧈ ᦓᦾᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ , ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ, ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦷᦎ ᦉᦳᧂ ᦘᦸᧂᧈ!

  ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦺᦓ ᦞᧃ ᧑ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦉᦳᧂ ᦘᦸᧂᧈ?

 ᦺᦓ ᦞᧃ ᧑ ᦠᧃᧉ, ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦘᦸᧂᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦞᧃ ᧑ ᦵᦉ ᧟, ᦡᦳᧅᧈ ᦆᦸᧈ ᦑᦸᧈ ᦎᧄ ᦅᦸᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ, ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦷᦎ ᦣᧁ ᦣᦱᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦘᦸᧂᧈ,ᦍᦱᧄ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦞᧃ ᧑ ᦵᦉ ᧟, ᦡᦳᧅᧈ ᦶᦉᧃ ᦡᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦣᧇ ᦺᦂᧉ ᦂᧃ ᦘᦸᧂᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦶᦎᧄᧈ ᦘᦸᧂᧈ。

 [025] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ )