new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2021-02-09 16:51:16

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦠᦲᧃᧉ?

 ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦳᧅᧈ ᦃᦱ。 ᦺᦓ ᦡᦳᧅᧈ ᦃᦱ ᦙᦲ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦂᦻᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ)、 ᦵᦂᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧟, ᦡᦳᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ、 ᦎᦳ ᦺᦊᧈ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᧞ ! ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ, ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦍᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦏᦹᧂ ᦁᦱ ᦍᦴ ᦱ᧘、 ᦱ᧙ ᦔᦲ, ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦋᦻ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦏᦹᧂ ᦁᦱ ᦍᦴ ᧒᧒、 ᧒᧓ ᦔᦲ, ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ ᦵᦠᦲᧃᧉ。 

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦊᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦑᦸᧂᧉ  ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦷᦁᧉ ᦁᦱᧉ ᦷᦁᧉ ᦁᦱᧉ?

  ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦶᦓᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。 ᦔᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦙᧃ ᦅᦲᧈ ᦙᧃ ᦷᦠᧆ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ、 ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦓᧆ ᦶᦜᧅᧈ ᦟᦱᧃᧈ ᦺᦔ, ᧟ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦣᧁ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ,ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦺᦉᧉ ᦓᦾᧉ。 ᦅᧃ ᧞ ᦺᦓ ᦑᦸᧂᧉ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ, ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧄ ᦓᧃᧉ, ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦁᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦟᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦅᧄ ᦓᦹᧂᧈ ᦷᦓᧆ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ, ᦅᧄ ᦓᦹᧂᧈ ᦷᦓᧆ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦧᦱ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦲ ᦵᦉᧂ ᦶᦓᧃ ᦷᦁᧉ ᦁᦱᧉ ᦷᦁᧉ ᦁᦱᧉ ᦓᧃᧉ ᧞。

   ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦉᧂ ᦅᦳᧃ ᦋᦻ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ?

  ᦣᦴ ᦵᦉᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦎᦻᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦅᦳᧃ ᦋᦻ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦣᦴ ᦵᦉᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦎᦻᧈ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦩᧃᧉ ᦍᦱᧁ ᧞ ᦦᦱᧂᧉ ᦐᦱ ᦵᦜᦲ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂ ᦺᦔ, ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦉᧂ ᦅᦳᧃ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦶᦎᧄᧈ、 ᦦᦱᧂᧉ ᦤᧂ, ᦵᦉᧂ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦉᧂ ᦶᦌᧆ、 ᦵᦉᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦃᧁ ᦘᦸᧂᧈ。

  [024] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)