new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ

作者: 时间:2021-02-05 15:38:34

2b-1.jpg

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ 13 ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦈᦲᧆ ᦵᦵᦏᧉ ᦺᦈ ᦑᦱᧄ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᦋᦲᧈ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᧙ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦊᦴᧈ 104 ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ(ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦲᧈ) ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ,ᦎᦱᧄ ᦎᦲᧃ ᦎᦱᧄᦙᦹ ᦋᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦵᦟᧃᧉ WiFi(ᦞᦻᧈ ᦝᦻᧈ)、ᦺᦉᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦎᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ、ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦋᦲᧈ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦔ,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ。

  ᦟᦲ ᦎᦱᧈ ᦵᦵᦍᧉ ᦁᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦴᧈ 13 ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦋᦲᧈ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ ᧞!ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧄ ᦓᧃᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦌᦱᧁ ᦙᦱ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦆᦹᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃ ᦃᧁ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦚᦱᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦗᧁᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᧞。”(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦟᦲ ᦊᦲᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ)