new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2020-12-24 16:47:31

  ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦃᦱ ᦣᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦖᦹᧃ ?

  ᦺᦓ ᦃᦱ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦟᦳᧄ ᧞ ᦉᦻ ᦁᦲᧃ ᦒ ᦟᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦅᧃ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦈᦳᧅ ᦶᦈᧃᧈ、 ᦄᦸᧄ  ᦠᦹᧂ ᦷᦟᧂᧈ, ᦁᦲᧃ ᦒ ᦟᦲ ᧞ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦟᦳᧄ ᦺᦓ ᦃᦱ ᦵᦎᧅ ᦊᦱᧉ ᦎᦲᧂ ᦺᦞᧉ, ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦜ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦃᦱ ᦓᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ ᦺᦔ, ᦁᦲᧃ ᦒ ᦟᦲ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ  ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦜ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦍᦲᧃᧉ ᦍᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦞᦱᧈ ᦃᦱ ᦖᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᧞。

 ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧁ ᦷᦂ ᦓᧃᧉ, ᦺᦈ ᦶᦉᧃᧈ ᦛᦲᧆ ᦛᦲᧆ ?

 ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦺᦈ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦐᦹᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦷᦂ ᦓᧃᧉ,ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦏᦹᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦣᦻᧉ ᦓᧅ ᦌᧄᧉ, ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦓᧄᧉ ᦺᦞ ᦺᦈ ᦐᦹᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦙᦱ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦶᦉᧃᧈ ᦛᦲᧆ ᦛᦲᧆ 。

 ᦚᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦶᦡᧂ ᦋᦸᧂ ᦣᦸᧂ ᦺᦞᧉ?

 ᦐᧂ ᦚᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦣᧁ ᦋᦱᧆ ᦢᦱᧂ, ᦋᦱᧆ ᦷᦀᧃᧉ ᦷᦓᧃ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᦲ ᦉᧂ,ᦢᦱᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦍ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧆ ᦶᦡᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦺᦜ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦲ ᦶᦡᧂ ᦺᦞᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦚᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦔᦲᧃ ᦶᦡᧂ ᦋᦸᧂ ᦣᦸᧂ ᦺᦞᧉ ᧞。 

 [022]   ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)