new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ?

作者: 时间:2020-12-02 11:30:13

  ᦎᧅ ᦣᦲᧆ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦠᦳᧄ  ᦎᦸᧈ ᦂᧃ?

 ᦎᧅ ᦣᦲᧆ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ, ᦷᦎ ᦗᦴᧉ ᦙᦲ ᦵᦗᧆ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦔᧁᧈ ᦗᦾ ᦊᦴᧈ, ᦠᦳᧄ  ᦵᦔᧁᧈ ᦗᦾ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦣᦴ ᦡᦲᧃ ᧞ ᦞᦸᧂ ᦇᦱᧄᧈ ᦡᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ, ᦎᧅ ᦣᦲᧆ ᦃᧁ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᧃ。ᦎᧅ ᦣᦲᧆ ᦷᦎ ᦗᦴᧉ ᦉᦸᧂ ᦷᦎ ᦅᧃ ᧞ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ  ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

  ᦶᦙᧂ ᦙᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦶᦔᧃᧉ ᦑᦳᧂ ᦷᦠ ᦣᧁ?

 ᦎᦲᧃ ᦃᦱ ᦶᦙᧂ ᦙᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦲᧇᧈ ᦵᦟᧇ ᦶᦜᧄ ᧞ ᦃᦳᧃ ᦁᧃ ᦵᦐᧁ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦁᧃ ᦂᦲᧇᧈ ᦵᦟᧇ ᦃᦱ ᧞ ᦃᦳᧃ ᦵᦐᧁ ᦓᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦙᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦠ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ,  ᦎᦲᧆ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦺᦉᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦙᧃ ᦋᦱᧆ ᦢᧁ ᦓᧃᧉ, ᦅᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᦲᧅᧈ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ。

  ᦷᦙᧆ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦜᦳᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ?

  ᦷᦙᧆ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦵᦜᦲᧃᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦻ ᦵᦣᦲᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦡᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ。 ᦵᦐᦲ ᦷᦠ ᦷᦙᧆ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦃᧁ ᦷᦀᧃᧉ ᦅᦴᧈ ᧑ ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦀᦻ ᦡᦳᧄ ᦷᦟᧆ ᦉᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦙᧆ 。 ᦷᦙᧆ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦀᦻ ᦷᦟᧆ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦺᦞᧉ, ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦷᦀᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦡᦳᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦡᦽᧉ ᦀᦻ ᦷᦟᧆ ᦉᦱ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦣᧂ ᦙᧃ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᧞。

    [018] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)