new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ?

作者: 时间:2020-11-23 11:48:14

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦑᦲᧈ ᦍᦳᧂ ᦷᦃᧇ ᦓᧃᧉ ᦆᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦆᦳᧄ ᦺᦅᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦅᧈ?

 ᦍᦳᧂ ᦀᧁ ᦷᦉᧇ ᦶᦜᧄ ᦊᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦋᦱᧂᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦆᦻ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ, ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦂᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧆ ᦅᦳᧃ  ᦃᧁᧉ ᦑᦸᧂᧉ ᦺᦔ。ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦍᦳᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦉᧇᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦈᧇ ᦃᧁᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ, ᦅᦳᧃ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ  ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦉᧇᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦈᧇ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦣᦾ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦆᦳᧄ ᧞ ᦺᦅᧈ ᦗᦸᧂ。

  ᦎᧅ ᦶᦎᧃ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ  ᦊᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ?

 ᦎᧅ ᦶᦎᧃ ᦷᦎ ᦶᦙᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦃᧈ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ、 ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦃᧈ ᦶᦝᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦞᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦃᧁ ᦠᦳᧄ ᦙᧅ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ, ᦵᦙᦲᧈ ᦢᦲᧃ ᦵᦀᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦎᧅ ᦶᦎᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦹᧃᧈ ᦷᦐᧅᧈ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦎᧅ ᦶᦎᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。

  ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦍᦳᧂ ᦷᦎ ᦶᦙᧈ ᦷᦃᧇ ᦅᦳᧃ ᦣᦱᧈ? 

  ᦍᦳᧂ ᦷᦎ ᦵᦵᦙᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦟᦲᧆ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦃᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦡᦲ ᦺᦞ。ᦅᧃ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦟᦲᧆ, ᦍᦳᧂ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦃᧈ。 ᦍᦳᧂ ᦷᦎ ᦗᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦊᦴᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦓᧃᧉ。

  [017]  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)