new tai | old tai | 中文

ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ

作者: 时间:2017-12-29 10:46:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ 、 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。
   ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦶᦉᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧙ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦅᦸᧂᦰ ᦵᦔᧆ ᦢᦱᧃᧉᦺᦐᧈ ᦑᦲᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻᧈ ᦶᦉᧃᧈ,ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。   ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦶᦉᧁᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ  ᦌᦳᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦶᦉᧁᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᦸᧂᦰ ᦵᦔᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦱ᧐ ᦜᧂ,ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ 、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦍᧂ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ  ᦙᦹ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ。ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦑᧂ ᦜᦻ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦆᦳᧃᧈ )
 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦱᧃᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦙᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。   ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦐᧂᧉ ᦜᧂ,ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ、ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃᦵᦕᦲᧃ ᦂᦲᧃ、ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ,ᦃᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。  ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ、ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦜᧂ,ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ、ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。ᦖᦴᧈ ᦆᧄ  ᦑᦸᧂᦰ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ。
   ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦱᧃᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦋᦱᧂᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ。ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦱᧃᧉ ᦶᦟᧃᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧃ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ,ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ 、ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ 。
(ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ )