new tai | old tai | 中文

ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ

作者: 时间:2017-12-22 08:12:00

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ᧟ )
(5) ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦟᧀ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦱ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦙᦴ ᦺᦐ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᧓᧐ ᦏᦹᧂ ᧔᧐ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᧟ ᦀᧁ ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦑᦲᧅ,ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦋᧃᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᧗ ᦏᦹᧂ ᦱᦞ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。
᧓、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ
ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ[(NH4)2SO4]ᦅᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦁᦱᧃᧈ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦵᦵᦒᧃᧉ ᦵᦝᦲᧃ,ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦉᦳᧃ ᦔᦻ ᧗,ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᧁᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ(N)ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᦱ᧕ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ᦱ ᦔᦳᧃ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ、ᦚᦳᧃᧈ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ ᦺᦞ,ᦚᦳᧃᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦾᧉ,ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦂᧇ ᦋᦸᧄ ᦏᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦜᦸᧄ ᧞ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ。
(ᦱ)、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧁ ᦃᦱᧁ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ ᦵᦜᦲᧂ ᦙᦸᧈ。ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧇ ᦅᦸᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ( NH4CNS)、 ᦵᦜᧅ ᦵᦂᦲ ᦉᦳᧃ ᦺᦞᧉ ᦘᦸᧂᧈ,ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦕᦲᧁ ᦃᦱᧁ ᦖᦳᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦕᦲᧁ ᦃᦸᧂᧈ ᦺᦞᧉ,ᦺᦓᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ,ᦓᧄᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᧒᧐ ᦎᦴᧈ ᦣᦾᧉ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦺᦓᧈ ᦺᦡᧉ ᧗᧕ ᦵᦆᦲᧉ,ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦍᦲᧁᧉ ᦟᦲᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦉᦳᧄᧉ ᦘᦸᧂᧈ。ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧈ ᦓᦾᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᧒᧐ ᦎᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ᦱ ᦔᦳᧃ,ᦅᧃ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧈ ᦓᦲᦰ,ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦍᦾᧈ ᦑᧂ ᦍᦱᧅ。
ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦺᦔ ᦵᦉ ᧟,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦷᦟᧆ ᦺᦓᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᧞ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦅᦲᧃᧈ ᦺᦔ,ᦈᦸᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦋᦲᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦐᧁ ᦺᦔ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦣᦱᧅ ᦑᦾ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ,ᦡᦳᧆᧈ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦅᦲᧃᧈ,ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦚᦳᧃᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧄᧉ。ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦓᧄᧉ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦅᦲᧃᧈ(SO 42-) ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦅᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦉᦳᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦉᦳᧄᧉ ᦙᦱ;ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦉᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦻᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦂᦻᧈ ᦺᦔ ᦅᦹ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧃ ᦌᧁᧉ ᦅᦱᧁᧈ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦔ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦉᦳᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦔᦳᧃ ᦃᦱᧁ ᦉᦳᧃ ᦺᦉᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。
ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦉᦳᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦖᦲᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦀᧁ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᧓ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦉᦳᧃ ᦡᦲᧃ ᦍᦾᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦉᦳᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦔᦳᧅᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦳᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦺᦉᧈ; ᦓᦱ ᦎᦱ ᦂᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦺᦉᧈ ᧒ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦅᧃ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦂᧆ ᦐᦱᧁ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦓᦱ ᦎᦹᧃᧉ ᦺᦞᧉ,ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦋᦳ ᦌᦱᧂᧈ ᦈᦸ ᦂᦱᧉ;ᦀᧁ ᦵᦵᦋᧈ ᦣᦱᧅ ᦂᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦇᦹᧃ,ᦎᦱ ᦂᦱᧉ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᧑ ᦵᦵᦜᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᧕᧐ ᦏᦹᧂ ᧖᧐ ᦵᦌᦲᧃᧈ,ᦀᧁ ᦣᦱᧅ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦋᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦆᦹᧂᧈ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧟ ᦀᧁ ᦔᦳᧅᧈ。(ᦎᦸᧈ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ )