new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

作者: 时间:2017-09-21 09:14:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦓᧄᧉ ᦕᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦕᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ 。
  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ,ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ ,ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦣᧃ ᦇᦻ , ᦎᦱᧄ ᦎᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦙᦹ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦵᦣᧃ 、ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ 、ᦂᧄ ᦑᦹ  ᦺᦡᧉ 。
   ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ,ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ (ᦵᦌᦲᧃ ᦒᦳᧂ ᦔᦱᧃᧈ ),ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ   ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧄ ᦎᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦙᦹ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ  ᧕ ᦞᧃ ,ᦗᦸᧂᦰ ᧓᧐ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦔᦻ 。
(ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ )