new tai | old tai | 中文

ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ

作者: 时间:2019-03-11 10:09:33

  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧙ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ、ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ”,ᦙᦲ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᧙ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦂᦱᧅ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ。ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦙᦱ。

ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧄ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ、ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦀᧃᧉ ᦍᦸᧇ ᦓᧃᧉ,ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ、ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦚᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦓᧃᧉ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦻᧉ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦆᦱᧁᧈ“ᦘᦸᧄᧈ ᦈᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ”,ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦃ ᦘᦲᧉ ᦤᦱᧃ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ,ᦺᦃ ᦔᦸᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦁᧃ“ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᦜᧅ ᦵᦡᧁ”ᦓᧃᧉ ᧟。ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑、ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ ᦃᦾᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ。

  ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ” ᦓᧃᧉ。ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ  ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ  ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑,ᦍᧂ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ、ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦟᧂ、ᦕᦴᧉ ᦉᦸᧈ ᦺᦓ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦀᧁ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ“ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ”ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧂᧉ ᦋᦴᧉ ᦘᦳᧂᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ。ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧃ ᦺᦝ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦠ ᦷᦖᧅ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦏᦸᧂᧈ ᦵᦵᦟᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ。ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦠ ᦷᦖᧅ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦑᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦁᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ ᦓᧃᧉ。

ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧆ ᧑,ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ。ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ《ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ》ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ ᦓᧃᧉ; ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ《ᦍᧇ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ  ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ  ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ》ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦆᦴᧉ ᦊᦱᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃ、ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ ᦓᧃᧉ; ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ 《ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦸᧇ ᦣᦲᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦅᦸᧂ  ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ》 ᦁᧃ  ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧅ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦀᦲᦰ ᦎᦱᧃ ᦆᧄ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ ᦓᧃᧉ, ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦓᦱᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦞᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ 。  ᦆᦱᧁᧈ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦈᦹ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦛᦻ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦁᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。

   ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ、ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ”,ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ 、ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦢᦰ ᦺᦃ ᦏ ᦜᦱ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦏ ᦜᦱ  ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ、ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦷᦍᧆ ᦉᧅ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ、ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧉ ᦞᦼ、ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ,ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦳᧂᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦍᧇ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦑᧉ,ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦁᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

    (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)