ᦢᦱᧁᧈ ᦉᦱᧁ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/12/14
(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)
ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦋᦻ  ᦇᦱᧄ ᦀᦻᧉ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦜᦸᧈ,ᦓᦱᧂ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦐᦱᧉ  ᦗᦲᧈ  ᦵᦋᦲᧉ  ᦗᦸ  ᦑᦱᧁᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦄᦻ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦛᧃ ᦵᦂᧁᧉ,ᦎᦳᧃᧉ ᦵᦉᧁᧉ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧂ ᦜᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦎᦲ,ᦉᦲᧇ ᦔᦲ  ᦠᦹᧉ ᦓᦱᧂ ᦈᦱ ᦢᧁᧈ ᦅᦻᧈ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦔᦻ ᦙᦹ  ᦉᦽᧉ ᦇᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦽᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲ,ᦵᦵᦉᧃ ᦔᦲ  ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦞᦱᧈ  ᦋᦴᧉ ᦂᧁᧈ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦷᦓᧅ ᦈᧁᧈ  ᦣᦸᧂᧉ  ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦖᦴᧈ ᦏᦷᦜ ᦆᧄ,ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦦᦱᧂᧉ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦵᦕᧅᧈ。ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦉᦾᧉ  ᦋᦴᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦱᧂ ᦙᧅ,ᦉᦾᧉ  ᦋᦴᧉ  ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦱᧂ ᦖᦻ,ᦔᦲ ᦂᦻ  ᦓᦱᧂ ᦺᦉᧈ ᦟᦻ ᦖᦻ ᦖᧃᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦲᧈ  ᦡᦲ  ᦂᦸᧉ  ᦓᦱᧂ  ᦵᦵᦑᧉ  ᦠᦹᧉ ᦞᦱᧈ  ᦡᦲ ᦡᦲ,ᦗᦸᧈ ᦕᧅ ᦋᦲ  ᦑᦲᧈ ᦀᧄᧉ,ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦃᦱᧁᧈ  ᦀᦻᧉ ᦷᦎᧅ ᦓᧄᧉ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦡᦲ ᦅᧂᧈ ᦋᦸᧄ ᦠᦱ,ᦍᦲᧃ ᦞᦱᧈ  ᦗᦲᧈ  ᦷᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦡᦳᧂ ᦐᦱ,ᦵᦵᦉᧂ  ᦈᦲᧂᧈ  ᦡᦲ ᦙᧁ  ᦋᦸᧄ ᦀᦻᧉ,ᦓᦱᧂ ᦺᦆᧈ ᦂᦸᧉ  ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ  ᦺᦡ ᦙᦱ,ᦆᧄ ᦃᦱ  ᦗᦲᧈ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ  ᦕᦸ  ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ  ᦓᦸᧂᧉ,ᦙᦸᧂᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦜᦱᧉ  ᦷᦎ ᦣᦻᧉ  ᦢᧁᧈ ᦂᦹᧂᧈ ᦋᦻ  ᦖᦸᦰ,ᦜᦱᧉ  ᦷᦎ ᦣᦻᧉ  ᦢᧁᧈ ᦂᦹᧂᧈ ᦋᦻ ᦖᦻ,ᦉᦾᧉ  ᦣᧅ  ᦵᦠᧀᧈ ᦗᦸᧈ ᦕᦱ ᦉᦱᧆ ᦟᧁ ᦵᦆᦲ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ。
(ᦋᦻ ᦃᧇ)
ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦷᦢ  ᦺᦃ  ᦓᦱᧂ  ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦺᦈ ᦖᧃᧉ,ᦗᦲᧈ  ᦋᦱᧆ  ᦺᦆᧈ ᦚᧃᧉ  ᦀᧁ  ᦓᦸᧂᧉ  ᦓᦱᧂ ᦜᦱᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ  ᦵᦋᦲᧅ  ᦂᦲᧁ ᦵᦡᧁ,ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦵᦞᧃ  ᦵᦵᦉᧂ  ᦙᦲ ᦙᦱ  ᦷᦈᧇᧈ ᦍᦱ  ᦗᦲᧈ  ᦀᦻᧉ,ᦂᧁᧉ  ᦙᦽ  ᦋᦻᧉ  ᦗᦻ ᦜᦱᧉ  ᦙᦸᧂᧈ  ᦢᧁᧈ ᦂᦹᧂᧈ  ᦋᦻ  ᦡᦳᧄ,ᦟᧄ ᦆᦸ  ᦂᦳᧄ  ᦗᦻ ᦓᦱᧂ  ᦙᦸᧂᧈ  ᦢᧁᧈ ᦂᦹᧂᧈ  ᦋᦻ ᦷᦓᧆ  ᦓᦱᧁᧉ,ᦵᦵᦂᧄᧉ  ᦃᦸᧂᧈ  ᦋᧄᧉ  ᦜᦱᧉ   ᦙᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦂᦹᧃᧈ  ᦋᦻ ᦂᦹᦰ。ᦗᦲᧈ  ᦙᧁ ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦱᧂ ᦜᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦔᧆ ᦙᧁ ᦺᦃᧈ,ᦗᦲᧈ  ᦙᧁ  ᦓᦸᧂᧉ  ᦓᦱᧂ ᦜᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦂᧈ  ᦙᧁ  ᦣᧂ,ᦉᧂ ᦉᧂ ᦀᦻᧉ  ᦙᧁ  ᦑᦽ  ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ  ᦘᦱᧅ,ᦙᦱ ᦑᦸᦰ ᦈᧁᧉ  ᦗᦲᧈ ᦵᦠᧀᧈ ᦙᦱ ᦙᦱ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ  ᦷᦏᧅ  ᦎᦲᧃ  ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦺᦣᧈ  ᦙᦱ ᦠᦱ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦷᦏᧅ  ᦎᦲᧃ ᦃᦱᧄᧉ  ᦵᦵᦡᧃ ᦓᦱ  ᦙᦱ ᦉᦴᧈ,ᦙᦱ ᦊᦴᧈ  ᦀᦴᧉ  ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦠ  ᦢᦱᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦙ, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦡᦲ ᦂᦸᧉ  ᦋᦻ ᦵᦵᦑᧉ,ᦔᦱ ᦃᦸ  ᦠᦹᧉ ᦋᦻ ᦵᦵᦟᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦻ ᦗᦱ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦗᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦂᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦠᦹᧉ ᦋᦻ ᦠᦱᧇ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦠᦱᧇ,ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧄ  ᦠᦱᧇ  ᦠᦹᧉ  ᦋᦻ  ᦎᧄ  ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦎᧄ,ᦐᧂᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦓᦱᧂ ᧞ ᦎᦱᧄ ᦷᦜ  ᦌᧄᧉ ᦌᦱᧁ ᦞᦱ ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ  ᦡᦲ ᦃᦱᧄᧈ,ᦓᦸᧂᧉ  ᦣᧅ  ᦀᦻᧉ  ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦱᧂᧈ ᦋᦻ ᦢᧁ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。
(ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)