ᦀᦻᧉ ᦵᦑᧆ ᦓᦾᧉ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/11/29
ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦌᦱᧂ  ᦘᦸᦰ  ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ  ᦡᦲ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ  ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦁᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦔᦳᧅᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦺᦣᧈ ᦚᦻᧉ,ᦵᦉ ᦡᦻ  ᦺᦡᧉ  ᦵᦡᧆ ᦡᦸᧅᧈ  ᦢᦴ ᦋᦱ,ᦋᦻ ᦈᧅ  ᦞᧃ ᦓᦱ  ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦢᧄ ᦺᦍ  ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ,ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ  ᦀᦻᧉ  ᦵᦑᧆ ᦓᦾᧉ ᦺᦡᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦅᧁᧉ  ᦎᦻᧈ  ᦨᦱᧃ,ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦵᦉᦲᧈ  ᦋᦱᧂ  ᦺᦓ  ᦢᦱᧃᧉ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ。
ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ  ᦺᦃ  ᦟᦱᧆ  ᦎᦱᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ  ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦠ ᦒᦲ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧓ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖  ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦕᧁ  ᦑᦹᧂ ᧒ᦞ  ᦆᧄᧈ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦙᦱ  ᦞᦱᧂ ᦉᦻ  ᦎᦱ  ᦕᦸᧈ  ᦑᦸᧂᦰ  ᦺᦘᧈ  ᦢᦱᧃᧉ, ᦢᧁᧈ  ᦵᦅᦲᧅ ᦊᦱᧃᧉ  ᦉᧅ ᦵᦋᦲᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦵᦵᦕᧃ  ᦉ ᦵᦓ  ᦷᦟ。ᦷᦋ ᦀᧁ  ᦺᦘᧈ  ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦁᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦲᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦡᦲ,ᦵᦵᦋᧆ  ᦏᦲ  ᧟  ᦵᦋ  ᦙ  ᦷᦍ  ᦡᦴ  ᦀᦱᧆ,ᦵᦵᦏᧁ  ᦂᦱᧆ  ᦠᦸᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦆᦱᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦖᧈ  ᦡᦲ ᦇᦱᧄ,ᦎᦲᧆ  ᦑᦱᧄ  ᦵᦣᦲᧃ ᦜᧂ  ᦷᦜᧂ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦵᦵᦏᧄ  ᦜᦻ  ᦆᦸᧂᧉ。ᦠᦸᧂᧉ ᦂᦻᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦖᦳᧃᧈ  ᦖᦸᧂ,᧓᧒ ᦆᦸᧂᧉ  ᦡᦲ ᦇᦱᧄ  ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦖᧃᧈ,ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦠᦳᧄ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦡᦽᧉ  ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ  ᦙᦱ ᦗᧁᧈ  ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦺᦓ,ᦺᦕ ᦺᦆᧈ  ᦌᦹᧉ  ᦃᦻ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ。ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦺᦣᧈ  ᧞ ᦓᦱ  ᦅᦸᧉ ᦃᦳᧆ  ᦆᧄ  ᦣᦸᧆ  ᦌᧄᧉ。ᦵᦵᦀᧇ ᦵᦵᦣᧇ  ᦡᦽᧉ  ᦵᦖᦲᧂ ᦓᧄᧉ  ᦵᦵᦕᧁ  ᦔᦸᧂᧈ  ᦍᧂ ᦓᦱ,ᦵᦵᦔᧂ  ᦔᦲᧃ  ᦙ ᦅᦱ  ᦷᦜᧂ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦙᦱ  ᧖ ᦉᦲᧃᧉ,ᦷᦃ  ᦂᦻᧈ  ᦟᦲᧃ ᦣᦸᧄᧈ  ᦠᦽᧉ ᧒ ᦑᦲᧈ  ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ,ᦓᧇ  ᦔᦲᧃ  ᦃᧃ  ᦐᧂᧉ ᦷᦟᧂ ᦍᦱᧁ ᦙᦱ ᦉᦸᧃᧈ,ᦔᦸᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦠᦱᧅ ᦜᦻ,᧓ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ  ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦏᦜᦱ,  ᦷᦟᧂ  ᦧᦱᧂ ᦦᦱᧂᧉ  ᦍᦱᧁ  ᦟᦲ ᧘  ᦙᦲ  ᦷᦟᧂᧈ  ᦓᦾᧉ,ᦀᦻᧉ ᦵᦑᧆ  ᦓᦾᧉ  ᦷᦋ  ᦖᦴᧈ  ᦺᦑ  ᦋᦳᧄ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ  ᦘᦸᧄᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦂᧃ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦺᦑ  ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦴᧈ  ᦜᦻ。ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᦳᧂ ᦧᦻ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦑᦱᧂ  ᦷᦖᧆ  ᦺᦖᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦟᦳᧅ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧂ ᦷᦉᧆᧈ  ᦔᦲᧃ ᦡᦸᧃ,ᦵᦵᦉᧃ ᦔᦲ  ᦓᧄᧉ  ᦓᦸᧂ  ᦷᦜᧂ ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦷᦏᧄᧉ  ᦜᦴᧈ,ᦷᦋᧈ ᦔᦴᧈ  ᦎᦱ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ  ᦅᦸᧉ ᦺᦕ  ᦢᧁᧈ  ᦟᦸᧃ  ᦠᧃ,ᦐᧂᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦡᦸᧃ  ᦔᦱᧃ  ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ  ᦑᦲᧈ  ᦠᦳᧂᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ  ᦚᦳᧃ ᦜᧂᧈ  ᦟᦳᧂ  ᦍᧄ  ᦍᦾᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦃᦱᧆ  ᦉᦻ  ᦺᦍ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦌᦱᧃ  ᦌᦱᧃ  ᦓᧄᧉ  ᦚᦳᧃ  ᦺᦉ ᦷᦏᧄᧉ  ᦜᦴᧈ,ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ  ᦋᦳᧄ  ᦑᦲᧈ  ᦠᦳᧂᧉ  ᦓᧄᧉ  ᦠᦱᧅ  ᦑᧁᧉ ᦵᦍᦲᧅ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦗᧂ ᦷᦠ  ᦃᧁᧈ  ᦅᦳᧃ ᦊᦹᧃ,ᦠᦹᧂ ᦙᦹᧃ  ᦺᦡᧉ  ᦜᦻ ᦔᦲ ᦺᦕ ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦠᦲᧈ  ᦵᦵᦙ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦺᦡᧉ,ᦷᦎᧅ ᦷᦋᧈ  ᦀᦻᧉ  ᦵᦑᧆ  ᦓᦾᧉ ᦺᦈ ᦖᧃᧉ  ᦎᦱᧃᧈ  ᦠᦲᧃ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦺᦈ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧉ  ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦘᦱᧅ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ  ᦺᦡᧉ ᦋᦳ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦀᦳᧇᧈ  ᦟᦱᧆ  ᦉᦲᧂ  ᦉᦱᧃ,ᦂᦱᧃ  ᦎᦹᧅ  ᦎᧄ  ᦃᧆ  ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦡᧉ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦵᦵᦈᧆ ᦏᦲᧈ  ᦐᧂᧉ  ᦷᦟᧂ ᦍᦱᧁ ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ,ᦔᦸᧃ ᦺᦉᧈ  ᦂᦱᧃᧉ  ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧙᧙ ᦙᦲ ᦵᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦏᦜᦱ,ᦃᧇ  ᦠᦱ ᦡᦽᧉ ᦎᦱ ᦇᦹᧃ ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ,ᦌᧄᧉ  ᧔ᦞ ᦖᦹᧃᧈ  ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧓ ᦗᧃ ᦵᦵᦑᧆ ᦏᦜᦱ,ᦎᦱ ᦡᧄ  ᦓᦸᧂᧉ  ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ  ᦅᦾᧈ ᦕᦸᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ  ᦀᧁ ᦡᦽᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ,ᦺᦓ  ᦀᦱᧂᧈ  ᦑᦸᧂᧉ  ᦷᦢᧄ  ᦠᦱᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦷᦖᧆ  ᦉᦱᧂᧈ  ᦺᦉ  ᦺᦞ,ᦋᦻ  ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦉᦱᧃ  ᦎᦱᧃᧉ  ᦅᧄ  ᦺᦘ  ᦷᦢᧆ  ᦢᦱᧆ,ᦗᦲᧈ  ᦙᦱ  ᦺᦃ  ᦟᦱᧆ  ᦀᦻᧉ  ᦵᦑᧆ  ᦓᦾᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦢᧄ ᦺᦍ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ,ᦔᧆ ᦃᦸᧆᧈ ᦎᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦅᧁᧉ  ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ  ᦵᦣᧁ  ᦺᦢ,ᦀᦻᧉ  ᦗᦲᧈ  ᦑᦱᧁᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦈᧅ  ᦊᦴᧈ  ᦀᧁ ᦺᦋ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。
(ᦗᦸᧈ ᦠᦳᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦂᧆ)