ᦃᧇ ᦠᦱ ᦋᦴᧉ ᦵᦑᧄ ᦎᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/10/13
(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)  ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ!ᦉᦾᧉ ᦵᦵᦜᧇᧈ ᦺᦢ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦵᦠᧀᧈ ᦗᦱ ᦞᦸᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ,ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᧂ ᦔᦳᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦞᦸᧃ ᦺᦈ ᦉᧄᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᦸᦰ,ᦵᦵᦉᧂ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦋᦴᧉ ᦵᦑᧄ ᦺᦈ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦈᧇᧈ ᦅᦸᧂ ᦷᦗᧇ ᦀᦻᧉ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧇ ᦐᦸᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦡ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦓᦸ,ᦉᦾᧈ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦢ ᦺᦈ ᦣᧅ ᦃᦸᧆᧈ ᦓᦱᧂ ᦙᧁ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。
(ᦋᦻ ᦃᧇ) ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ!ᦵᦵᦙᧃᧈ ᧞ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᧀ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦀᦸᧃᧉ ᦵᦵᦀᧃᧉ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦅᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦋᦸᧄ ᦠᦱ,ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦑᦽ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦈᧃ ᦡᦱ ᦗᦸ ᦡᦳᧄᧈ ᦃᦳᧄ ᦜᦳᧄᧈ ᦆᦹ ᦣᦸᧄᧈ ᦠᦽᧉ,ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦑᦽ ᦗᦱᧁᧉ ᦷᦣᧇ ᦉᦽᧉ ᦗᦸ ᦜᦻ ᦜᦳᧄᧈ ᦃᦳᧄ ᦙᧃ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ,ᦓᦸᧂᧉ ᦣᧅ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦣᧅ ᦃᦸᧆᧈ ᦎᦱ ᦙᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。
(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)  ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ!ᦉᦾᧈ ᦂᦲᧂᧈ ᦺᦢ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦵᦠᧀᧈ ᦓᦱᧂ ᦗᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ,ᦓᦸᧂᧉ ᦙᦱ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦀᦻᧉ ᦑᦹᧂ ᦞᧃ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦈᧇᧈ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦂᦹᧂᧈ ᦋᦻ ᦈᦱ ᧞ ᦅᦱ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦆᧄ ᦃᦱ ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦍᦱ ᦉᦱᧁ ᦷᦎ ᦺᦖᧈ ᦵᦉ ᧞ ᦅᦱ。ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ ,ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦖᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦡᧁ ᧞ ᦉᦾᧈ ᦂᦲᧂᧈ ᦵᦕᧁ ᦵᦡᧁ ᦔᦾᧈ ᦓᦱᧂ ᦙᧁ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。
(ᦋᦻ ᦃᧇ) ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ!ᦊᦱᧈ ᦞᦱᧈ ᦀᦲᧉ ᦵᦉ ᦑᦸᦰ ᧞ ᦃᦸᧃ ᦷᦑᧅ ᦋᦻ ᦖᦸᧂ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ,ᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᧒ ᦐᧂᧉ ᦈᦸᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦍᦱᧅ,ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦓᦸᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦡᦳᧂ ᦟᦲ,ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦕᦱᧆ ᦠᦱ ᦈᦸᧄ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦗᦸ ᦷᦃᧇᧈ,ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦗᦲᧂ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ。ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ,ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦵᦵᦈᧃ ᦗᦲᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦎᦱ ᦓᦲᧃ ᦟᦸᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦋᦻ ᦵᦙᦲ,ᦂᦸᧃᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦓᦴ ᦵᦓᦲ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᧀ。
(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ) ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ!ᦍᦱᧄ ᦀᦲᧉ ᦵᦵᦟᧁᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦍᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᧞ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ,ᦞᦸᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦡᦳᧂ ᦐᦱ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦖᦱ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦷᦃᧇ ᦅᧃᧉ,ᦞᧃ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦟᧁᧉ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ ᦷᦉᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ,ᦂᦸᧂ ᦆᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦉᧂᧈ ᦟᦱ ᦗᦲᧈ ᦀᦻᧉ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦙᦽ ᦋᦻᧉ ᦅᦾᧈ ᦗᦸᧅ ᦛᦻᧈ ᦠᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦙᦸᧃ ᦵᦋᦲᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦂᦹᧃ)