ᦅ ᦎᦲᦰ ᦑᦱᧁᧉ ᦑᧂ ᧕ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/10/13
    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦷᦤᧂ ᦵᦵᦈᧃ ᦠᦸᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᦸᧄ ᦗᦴ ᦟᦱᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦺᦂ ᦅᦳᧃ,ᦡᦲ ᦉᦳᧄ ᦵᦵᦔᧂ ᦊᦱ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ,ᦺᦕ ᧞ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᧟ ᦺᦈ ᦋᦹᧃᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦠᦻ,ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦎᦻ ᦆᦹᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦙᧉ ᦠᦱᧈ ᦵᦍᦲᧂ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦵᦔᦲᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦒᧄ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ。
      ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦡᦲ ᦖᦻ ᦵᦖᧆᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦒᧄ,ᦙᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦡᦲ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ,ᦅ ᦎᦲᦰ ᦑᦱᧁᧉ ᦑᧂ ᧕ ᦺᦞᧉ ᦵᦕᦲᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ,ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᧞ ᦉᦲᧃ ᦅᦾᧈ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ,ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦺᦢᧉ ᦑᦳᧃᧈ ᦋᦱᧉ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦕ ᦖᦱᧆ ᦅᦸᧂ ᦒᧄ ᧞ ᦵᦓᦲ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦒᧄ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦎᦱᧄ ᦙᦱ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦘᦱ ᦞ ᦓᦱ ᦂᦱᧂ ᦔᦱᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦱ ᦷᦃᧈ ᦑᧂ ᦙᧃ,ᦂ ᦑᧄ ᦵᦗᧃ ᦈᧁᧉ ᦠᦱ ᦂᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧇ,ᦢᧁᧈ ᦕ ᦂᦸᧇᧈ ᦡᦽᧉ ᦷᦟ ᦘ ᦵᦵᦎᧃ ᦠᦱ,ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᦰ ᦵᦟ ᦉ ᦵᦵᦎᧃ ᦠᦱ ᦊᦴᧈ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ ᦦᦱᧂᧉ,ᦢᦳᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦉ ᦤᦱ,ᦞᧃ ᦞᧃ ᦗᦱ ᦏᦳᧂ ᦃᧁᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ ᦠᦱ ᦷᦃᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦜᧈ ᦐᧂᧉ ᦟᦴᧅ ᦺᦙᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦗᧃ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦏ ᦜᦲ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ ᦦᦱᧂᧉ,ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦱᧈ ᦉᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦌᦳᧄ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦠᧃ ᦵᦉᦲ ᦎᦻ ᦺᦞᧉ ᦓᦸᧃ ᦵᦐᦲ ᦈᦸᧄ ᦷᦔᧅᧈ,ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦕᦸᧈ ᦵᦄᦲᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦎᦱ ᦅᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦜ,ᦺᦈ ᦵᦉᦲ ᦢᧁᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦗ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦎᦱ ᦑᦲᧇ ᦈᧁᧉ ᦠᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦕᦻ ᦷᦕᧆᧈ ᦂ ᦟᦳᧃ ᦓᦱ,ᦕᦳᧃ ᦊᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᧃ ᦑᦲ ᦺᦉᧈ ᦔᦱᧅ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦊᦱ ᦑᦲᧇ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦑᦸᧂᧉ ᦵᦉᦲ ᦎᦹᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ,ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦙᦹᧃ ᦎᦱ ᦠᧃ ᦈᧁᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦒᧄ ᦚᧁᧉ ᦊᦴᧈ,ᦵᦉᦲ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦏᦾᧉ ᦏᦱᧄ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦒᧄ,ᦞᦱᧈ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦂᦴ ᦜᧇ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦀᦲᧄᧈ ᦺᦈ ᦋᦹᧃᧈ ᦍᦱᧁᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦝᦹᧃᧉ ᦂᦴ ᦟᦳᧅ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ,ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦂᦴ ᦈᦳᧂᧈ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦀᦲᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦐᦲ ᦢᧁᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦊᦲᧈ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦂᦴ ᦤᦻ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦈᧁᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦒᧄ ᦃᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦸᧃ ᦐᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦜᧇ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦡᦲ,ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦳ ᦎᦲᦰ ᦎᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦏᦽᧉ,ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᧟ ᦕᦻ ᦷᦕᧆᧈ ᦂ ᦟᦳᧃ ᦓᦱ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦹᧃ ᦎᦱ ᧞ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦟᦳᧅ ᦓᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦝᧂ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧅ ᦈᧂ ᦂᧂ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦍᧂ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦎᦳᧃ ᦑᦲᧇ ᦈᧁᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦙᧆ ᦎᦱ ᦎᦸᧈ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ ᦷᦅᧃ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧇ,ᦕ ᦂᦸᧇᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦑ ᦉᦱ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦉᦸᧂ ᦃᦱ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦟᦴᧉ ᦃ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ ᦦᦱᧂᧉ,ᦺᦃ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦉᦲ ᦎᦻ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦴᧉ ᦃ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦠᧃ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦷᦜᧂ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧉ,ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᦸᧈ ᦙᦱᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦉᦱᧃ ᦄᦱᧃ,᧒ ᦎᦱ ᦺᦉ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦝᦱᧉ,ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦂ ᦵᦵᦑᧉ ᦷᦟᧆ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦈᦱ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦵᦉᦲ ᦠᦱᧅ ᦜᧇ ᦡᦲ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦺᦔ ᦅᧁ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦎᦹᧃᧈ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦉᦲ ᦂᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦱ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦎᦳᧃ ᦒᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦠᧆᧈ,ᦣᦴᧉ ᦵᦗᧆ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦈᧁᧉ ᦷᦂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦈᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦧᦻ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦍᦱᧄ ᦀᦸᧃ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦈᧁᧉ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦜᦲᧄᧉ ᧑ ᦵᦙᦲ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦢᦱ ᦟᦱᧄ,ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦈᧁᧉ ᦷᦑ ᦉᦱ ᦋᦱᧉ ᦵᦅᧆ,ᦔᦲᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦡᦽᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦉᦲ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦍᧂ ᦅᦴ ᧞ ᦋᧄ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦑ ᦉᦱ ᦅ ᦎᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦗᧃ ᦋᦴ ᦺᦡᧉ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦵᦉᦲ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ,ᦠᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦷᦗᧇ ᦞᦸᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ,ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦵᦑᧆ ᦺᦒᧉ ᦃᦸ ᦞᦸᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ,ᦟᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦹᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦉᦲ ᦎᦻ ᦈᦸᧄ ᦷᦔᧅᧈ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦞᦸᧅ ᦠᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦡᦽᧉ ᦟᦴᧅ ᦺᦙᧉ ᦋᦰ ᦉᦳᧅ ᦀᦸᧃ ᦣᧁ,ᦣᧁ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦉᦲ ᦂᦲᧃ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦔᦱᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦎᦻ ᧟,ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦡᦽᧉ ᦟᦴᧅ ᦺᦙᧉ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦣᧁ ᦓᦱᧁᧉ ᦢᦲᧆ ᦂᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦎᦱᧄ ᦆᦸ ᦀᦲᧄᧈ ᦔᦳᧄ ᦺᦓ ᦺᦉᧉ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦞᦸᧅ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦷᦂ ᦵᦉᦲ ᦑᦽ ᦉᦱ ᦙᦱ ᦷᦃᧇ ᦂᦲᧃ ᦞᦸᧅ ᦓᦾᧉ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦞᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦃ ᦎᦸᧇᧈ ᦏᦾᧉ ᦎᦳᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦵᦉᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦜᧇ ᦓᦸᧃ ᦡᦲ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦺᦔ ᦩᦲ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦎᦹᧃᧈ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦉᦲ ᦂᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦱ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦅᧄ ᦈᦱ ᦠᦸᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦟᦲᧂ ᦓᧇ ᦂᧁᧈ,ᦃᧁᧉ ᦷᦙ ᦠ ᦡᦾᧉ ᦟᦴᧅ ᦺᦙᧉ ᦂᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ,ᦞᦸᧅ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦉᦲ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦉᦲ ᦺᦊᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦴ ᦑᦱᧁᧉ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦢᦱᧉ ᦞᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᧃ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ,ᦔᦲᧃ ᦷᦙ ᦠᦱ ᦅ ᦎᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᧄ ᦘ ᦈᧁᧉ,ᦷᦅᧃ ᦂᦴ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦎᦳᧃ ᦢᦳᧃ ᦈᧁᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦒᧄ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦵᦉᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦗᧇ ᦺᦉᧈ ᦦᦱᧂ ᦏᦱᧁᧈ ᦏᧁᧉ ᧞ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦖᦴ ᦗᦲ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦋᦲ ᦡᦳᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦠᧆᧈ,ᦎᦱᧄ ᦵᦗᧆ ᦉᦳᧃᧉ ᦗᦹᧃ ᦅᧁᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦵᦉᦲ,ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦵᦉᦲ ᦎᦹᧃᧈ ᦙᦱ ᦏᦱᧄ ᦡᦾᧉ,ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦋᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦴ,ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦡᦳᧂ ᦟᦲ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦃᦸ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦗᦻ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᧞ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦑ ᦉᦱ ᦵᦵᦡᧈ ᦑᦸᧃ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦦᦱᧂ ᦝᦱᧃ ᧞ᦖᦴ ᦏᧁᧉ,ᦃᧁ ᦠᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦍᦲᧃ ᦍᦱᧃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦉᦲ ᦂᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦒᧄ ᦆᦹᧃ ᦷᦂ ᦵᦉᦲ ᦵᦅᧆ,ᦵᦉᦲ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦃᦳᧄ ᦵᦎᧅ ᦣᧁ ᦡᦾᧉ ᦵᦉ ᦌᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦊᦲᧈ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦷᦂ ᦐᧂᧉ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ,ᦟᦳᧇ ᦟᦻᧈ ᦠᦻ ᦵᦉ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦷᦕᧆᧈ ᦵᦉᦲ ᧞ ᦞᦱᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦋᦲ ᦡᦳᧂ ᦙᦲ ᦷᦑᧆ,ᦷᦅᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦈᧁᧉ ᦘ ᦍᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦉᦲ ᦺᦊᧈ ᦷᦎ ᦟᦻ ᦂᦲᧃ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦋᦲ ᦡᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦊᦲᧈ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦢᧁᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦃᧁ ᦓᧃᧉ,ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦴ ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦵᦉᦲ ᦃᧁᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ ᦵᦵᦏᧄ ᦟᧁᧈ,ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧃᧉ ᦵᦉᦲ ᦵᦗᦲᧈ ᦎᦳᧃ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦑᧆ ᦉᧅ ᦅᦻ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦔ ᦠᧃ ᦂᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦦᦱᧂᧉ,ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦝᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦎᦱᧃᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦂᦱ,ᦺᦃ ᦞᦱᧈ ᦈᦱ ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦻ ᦏᦹᧂ ᦅᧁᧉ,ᦈᧁᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦆᦹᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦜᦱᧂᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦂᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧆ ᦺᦊᧈ,ᦙᧃ ᦺᦆᧈ ᦡᦾᧉ ᦍᧂ ᦵᦓᦲᧉ ᦣᧁ ᦈᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦊᦲᧈ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦣᧁ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋ ᦙᧃ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧇ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦣᧁ ᦺᦆᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦅᦾ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦅᧃ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦂᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦅᧄ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦂᦱᧁᧈ,ᦃᧁ ᦠᦱᧅ ᦣᦴᧉ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦏᦾᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦑᧆ ᦉᧅ ᦅᦻ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁ ᦺᦆᧈ ᦟᦲᧄ ᦂᦲᧃ ᦡᦴᧅᧈ ᧞ ᦐᧂ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ,ᦃᧁ ᦠᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦵᦉᦲ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦂᦱ ᦅᦸᧉ ᦵᦁᦲ ᦵᦁᦲ ᦁᦱ ᦁᦱ,ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦺᦔ ᦅᧁ ᦵᦉᦲ ᦎᦹᧃᧈ,ᦵᦉᦲ ᦠᦱᧅ ᦓᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦔ ᦅᧁ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦉᦲ ᦵᦅᧁᧉ ᦂᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦒᧄ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ。ᦂᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦃᦸᧉ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦴ,ᦉᦴ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦺᦆᧈ ᦟᦲᧄ ᦂᦲᧃ ᦡᦴᧅᧈ ᦐᧂ ᦑᧂ ᦋᦲᧃᧉ ᦂᦴ ᦤᦻ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦵᦉᦲ ᦆᦳᧂᧈ ᦏᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ,ᦛᧂ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦙᦲ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦁᧃ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦗᦻ ᦺᦡ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦃᦱ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ,ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦷᦗᧇ ᦺᦉᧈ ᦂ ᦎᦻᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦴ ᦍᦱᧁ ᦃᦱᧁ ᦵᦕᦲᧅᧈ,ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦠᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦺᦃ ᦎᦱᧃᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦔᧃ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦃᦸ ᦑᦱᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦕᦻ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦣᦸᧃᧉ,ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦑᦸᧃᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦑᧂ ᦅᦳᧃ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᧟ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ,ᦛᧂ ᦡᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦳᧃ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧇ ᦵᦞᧃ ᦈᦳᧃ ᦺᦂᧉ,ᦵᦉᦲ ᦺᦡᧉ ᦎᦻ ᦆᦹᧃ ᧟ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦋᦱᧉ ᦵᦅᧆ,ᦔᦲᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦎᦳᧃ ᦅᦴ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦴ ᦈᦲᧂᧈ  ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦙᦲ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦀᦻᧉ ᦂ ᦎᦻᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᧃ ᦈᧁᧉ ᦝᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦆ ᦓᦲᧂᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦊᦴᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦆᦲᧂ ᧟ ᦗᦾ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦷᦑ ᦉᦱ ᦉᧂ ᦨᦱ,ᦷᦅᧃ ᦅᦴ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦡᦲ ᦡᦲ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ,ᦅᦴ ᦓᦲᦰ ᦷᦅᧃ ᦠᧃ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲ ᦎᦻ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦙᧃ ᦓᦸᧃ ᦡᦻ ᦢᧁᧈ ᦎᦻ ᧞ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦩᦲ ᦝᦹᧃᧉ ᦝᦱᧃᧈ,ᦅᦴ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦠᧃ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲ ᦎᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦉᦲ ᦓᦸᧃ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦅᧃ ᦠᧃ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦕ ᦊᦱ ᦋᦸᧄ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᧄ ᦡᦲ ᦃᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦍᧂ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦉᦲ ᦆᦳᧂᧈ ᦏᧁᧉ ᦁᧃ ᦀᦹᧇ ᦊᦱᧅ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦜᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧆ ᦎ ᦟᦲᦰ ᦉᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦠᦴ ᦍᦱᧁ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ,ᦅᧃ ᦃᦾᧉ ᦞᦱᧈ ᧞ ᦷᦂ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦴ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦟᧁ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦱ ᦉᦲ ᧞ ᦵᦉᦲ ᦏᧁᧉ,᧒ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦋᦴ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦜᦲ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦾᧉ ᦔᦱᧃ ᦖᧆ ᧞ ᦙᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦺᦊᧈ ᦑᦸᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᧞ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦉᦲ,ᦎᦴ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦜᦲ ᦈᧁᧉ ᦙᦲ ᦕ ᦊᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦅᧃ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦸᧄᧈ ᦝᧂ ᦺᦗ ᧞ ᦋᧄ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ,ᦠᦴ ᦍᦱᧁ ᦀᦻᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦕᦻ ᦂ ᦎᦻᧈ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦃᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦆᧈ ᦠᧃ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉᦲ ᦓᦸᧃ,ᦷᦠ ᧞ ᦠᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦞᦱᧂ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦂᧁᧈ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦛᦻᧈ ᦎᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦂᧁᧈ ᦵᦉᦲ ᦓᦸᧃ,ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦓᦸᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦀᦸᧃ,ᦷᦠ ᦠᦱᧂ ᦂᦲᧉ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦗᦲᧆ ᦣᦻᧉ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦣᦴᧉ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦕ ᧞ ᦙᦱ ᦵᦀᦲᧆ ᦣᦴ ᦂᦴ ᦂᦲᧉ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦇᦴ ᦠᧁᧈ ᦠᦸᧄᧉ ᦷᦎ ᦣᦻᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦜᦲᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦷᦃᧇ ᦵᦉᦲ ᧞ ᦕᦴᧈ ᦍᧂ ᦗᦲᧆ ᦣᦻᧉ,ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦍᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧞ ᦎᦻ ᦵᦊᧆᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦵᦣᧁ ᦀᦻᧉ ᦠᦴ ᦍᦱᧁ ᦂ ᦎᦻᧈ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦣᦸᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᧞ ᦺᦃ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦈᧁᧉ ᦢᦳᧃ ᦙᦲ ᦊᦱᧈ ᦕᦻ ᦷᦕᧆᧈ ᦙᧃ ᦑᦸᧃ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦊᦱ ᦺᦉᧈ ᦙᧃ ᦆᦹᧃ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦷᦃᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᧒ ᦣᦱ ᧞ ᦋᧄ,ᦣᧁ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦡᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦙᧃ ᦵᦉᦲ ᦡᦾᧉ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦝᧆ ᦺᦞᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦐᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦊᦲᧈ ᦂᦱ ᦎᦸᧄ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦟᧁ ᦑᦸᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦈᦱ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦙᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦏᧂᧉ,ᦎᦳᧃ ᦢᦳᧃ ᦟᦱ ᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦧᦻ ᦣᦴᧉ,ᦀᦻᧉ ᦂ ᦎᦻᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦋᦸᧇ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ,ᦔᦲᧃ ᦉᦳ ᦅ ᦎᦲᦰ ᦅ ᦙ ᦓ,ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦧᦱ ᦑᦱᧂ ᦌᦻᧉ,ᦀᦻᧉ ᦂ ᦎᦻᧈ ᦓᦾᧉ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ,ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦉᦲ ᦓᦸᧃ ᦎᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᧟,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ,ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦘᦰ ᦍᦱ ᦉᦳ ᦅ ᦎᦲᦰ ᦅ ᦙ ᦓ,ᦃᦸᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦗᦹᧃ ᦠᧃᧉ,ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦟᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦒᧄ,ᦂᦱᧃ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦊᦱ ᦗᧃ ᦣᦲᧇ ᦣᦸᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ,ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ,ᦏᧁᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉ ᦓᦱ,ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦝᧆ ᦝᦸᧅ ᦎᧄ ᦂᧃ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦷᦏᧃᧉ ᦏᦲᧈ,ᦣᦴᧉ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦕ ᦊᦱ ᦋᦸᧄ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦅᦾ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦷᦠᧅ ᦷᦊᧆᧈ ᦟᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᦽᧉ,ᦠᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦧᧃ ᦋᦽ ᦌᧄᧉ ᦠᧄᧈ ᦣᦽ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ,ᦅᧃ ᦵᦟᧇ ᦓᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦟᧇ ᧒ ᦚᧂᧈ,ᦅᧃ ᦊᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦊᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦌᦻ,ᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦃᧇ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦃᧇ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲ ᦎᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦉᦲ ᦓᦸᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦙᧃ ᦡᦲ ᦠᧃ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦐᦽᧈ ᦵᦃᦲᧂ ᦵᦟᦲᧂ,ᦠᦹᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱ ᦉᦳ ᦅ ᦎᦲᦰ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦠᧃ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲ ᦎᦻ ᦓᧃᧉ ᧟。(ᦆᧄ ᦟᦸᧆ ᦺᦋ ᦍ ᦕᦱᧇ)