ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/8
    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦜᦻ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ  ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦍᧇ。
     ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦱᦱ ᦖᦴᧈ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦱᦱ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ。ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦱᦱ ᦑᦲᧈᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦔᦸᧆ ᦐᦱᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧄ。ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ“ᦂᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᧙ ᦕᦂᦱᧃ”ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂᦔᦸᧆᧈᦷᦟᧃᧉ ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ。ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦆᦢᦲᧆ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ   ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦵᦣᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。
     ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ,ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ、ᦷᦉᧇ ᦎᦸᧈ ᦔᦱᧅ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦗᦰ ᦍᦰ ᦉᧆ ᦈ ᦞ ᦈᦱ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ“ᦂᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᧙ ᦕᦂᦱᧃ” ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦷᦜᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦟᦲᧄᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦺᦞᧉ,ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦔᦸᧆᧈᦷᦟᧃᧉ   ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ ᦺᦗ。
      ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ、 ᦵᦞ ᦟᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ,ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦷᦆᧈ ᦋᦲᧉ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦌᦳᧃᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ)“᧒ ᦞᦼ”ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦋᦲᧉ  ᦀᦹᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦔᦳᧂ ᦉᧆ ᦈ,ᦃᦱᧄᧈ ᦉᧆ ᦈ ᦞᦱ ᦈᦱ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦎᦸᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ。ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦋᦳ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ。ᦺᦃ ᦔᦸᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲ ᦉᦻ、ᦚᦱᧉ ᦑᦸᧃ ᦉᦲᧃᧈ、ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ“᧔ ᦕᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”ᦓᧃᧉ,ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦘᦑᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ 12380 ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ。(ᦞᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦵᦵᦌᧂᧉ、ᦘᦳᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦴᧈ ᦌᦲᧃᧉ)