ᦈᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/1
ᦷᦢᧆ ᦒᦲ ᦱ᧒   ᦷᦍᧅ ᦙᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦸᧈ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ
   ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧔᧙ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦙᧃ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦶᦉᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦟᦴ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦶᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᦝᦹᧃᧉ ᦆᦲᧂ ᦎᦲᧂ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ,ᦍᦴᧉ ᦝᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧆ ᦷᦙ ᦷᦑ ᦷᦉ ᦁᧃ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦝᦱᧂ ᦎᦳᧂᧈ ᦕᦻᧈ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ ᦃᦲᧃ ᦺᦈ ᦃᦜ ᦐᦱᧆ ᦠᧃᧉ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦉᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦶᦎᧄᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᧟。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦍᧂ ᦐᦳᧄᧈ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦵᦟᦲᧅ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦆᦹᧃ ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦁᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦃᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦑᦲᧈ,ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆ,ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦶᦑᧇ ᦈᦲᧆ ᦶᦑᧇ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦺᦞᧉ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦺᦙᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦐᧂ,ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦋᦲᧉ ᦶᦐ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ。ᦶᦎᧈ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦁᧃ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦷᦀᧅ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦺᦞᧉ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦁᧃ ᦑᦱᧂ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦑᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦧᦻ ᦣᦴᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧕᧓ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦺᦔ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ ᦟᦻᧉ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ、ᦞᦴᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦝᦴᧈ、ᦟᦲ ᦞᦼᧈ ᦃᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ,ᦉᦴᧈ ᦊᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦎᦱᧄ ᦍᦱᧃ ᦣᧅ ᦍᦱᧃ ᦶᦗᧂ, ᦈᦹ ᦷᦎᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦶᦀᧇ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦎᦱ ᦢᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦞᦱᧈ : “ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ  ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦟᧉ 、ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦙᧁᧉ ᦵᦌᦲᧉ ᦷᦑᧂᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ , ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。”ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦍᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦞᦱᧈ :“ᦈᧁᧈ ᦌᦳᧃᧉ ᦉᦲᧃᧈ,ᦆᦲᧂ ᦈᧁᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦠᦸ ᦈᧁᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᦐᦳᧄᧈ,ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦋᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦡᦲ ᦡᦲ,ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦡᦲ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ,ᦅᧃ ᦙᦲ ᦟᦃᦓ ᦓᦲᦰ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦊᦱᧈ !ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ  ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ! ” ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦋᦲᧉ ᦶᦐ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦟᦲ ᦞᦼᧈ ᦃᦱᧃᧈ ᦎᦳᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦶᦩᧃᧉ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦣᧇ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦠᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。
    ᦘᦸᧄᧈ ᦶᦀᧇ  ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦌᦲᧈ ᦈᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦆᦹᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦶᦏᧄ,ᦈᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦟᦲᧁᧉ ᦁᦻᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦟᦲ ᦵᦑᦲᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ。ᦕᦴᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᦸᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦠᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦙᧅ ᦶᦦᧃᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦂᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦟ ᦉ ᦖᦲ ᦑᦱᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ; ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦙᦱ ᦃᧄᧈ ᧞ᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦅᦳᧃ ᧑ ᧞。
 [ (52) ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ ]