new tai | old tai | 中文

ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2017-11-29 16:53:00

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。
    ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧗ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦐ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。(ᦒᦱᧂᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃᧈ)