new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-10-19 15:40:34

◆ ᦎᦱᧄ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦌᦲᧃᧈ ᦃᦻᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦺᦡᧉ 110 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ  ᦁᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ。

◆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦌᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ》ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ《ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦵᦅᦲᧈ ᦖᦲᧃᧈ、ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦲᧃᧉ  ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦺᦙᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ》。

◆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦆᦱᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦟᧅᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧕ ᧞ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

◆ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ、ᦋᦹ ᦆᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ  ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

◆ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦏᦹᧃ ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ 47.34 ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ。ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ  6.29%,ᦗᦸᧅ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ 79.44%; ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ3.6 ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ41.75%,ᦗᦸᧅ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧙ ᦷᦎ 38.59%。