new tai | old tai | 中文

ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧉ ᦖᧃᧉ ᦉᦻ ᦶᦡᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ -- ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦞᦴ ᦎᦱᧈ

作者: 时间:2021-09-30 16:29:40

  ᦶᦎᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ, ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、 ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ、 ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ、 ᦀᧁ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦔᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦵᦜᧅ ᦃᦱᧂ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ, ᦵᦗᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ、 ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。 ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ, ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧈ ᦡᦴ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦞᦴ ᦎᦱᧈ 。

 ᦞᦴ ᦎᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ 、ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦂᦸ ᦓᦲᧁᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ。 ᦞᦴ ᦎᦱᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑, ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ, ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦶᦩᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦣᧁ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。”

 ᦞᦴ ᦎᦱᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦃᧁᧉ ᧒ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦀᧃᧉ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᦙᦾᧈ, ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。 ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ、 ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ, ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧆᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ, ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。”

 ᦞᦴ ᦎᦱᧈ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦉ ᧟ ᦈᧅ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ, ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ; ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ“ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦶᦔᧂ 7+2”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦚᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、 ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 

  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)