new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑

作者: 时间:2021-09-16 17:24:21

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ、ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ、ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦺᦑ ᦁᧃ《ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ》ᦎᧂᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦗ,ᦠᦱᧅ ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦑᦱᧂ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᧃᧉ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦂᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦜᦻ ᦕᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦓᧄ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦆ ᦓᦹᧅ ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ 100 ᦔᦲ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦕᦵᦉᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ、ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦗ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᧞ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦗ。

  ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧈ ᦵᦌᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ“ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕᦵᦉᦲᧆᧈ ᧞ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦗ”ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦁᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ,ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ、ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᧞ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦵᦵᦍᧂ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦕᦴᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦲᧂ ᦍᧂᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ,ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦑᧂ ᦜᦻ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ”、ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑。