new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-09-16 17:23:33

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᧞ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦖᦴᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦩᦱᧂᧉ ᦎᦱᧈ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᧞ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦍᦸᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ”“ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ”“ᦘᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ” ᦗᦸᧅ ᧑,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦗ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᦲᧃ   ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦙᧃᧉ  ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ  ᦔᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ  ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ  ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

★ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ,ᦝᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦓᧃᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧇ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦛᦻᧈ ᧞ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ,ᦝᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦓᧃᧉ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᧞ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。