new tai | old tai | 中文

ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ“ᦱᦞ ᦂᧅ ᦑᦰ”

作者: 时间:2021-06-10 15:51:15

 ᧑ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦅᦸᦰ ᦵᦵᦅᦰ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ、ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦎᧉ ᦠᦱ ᦵᦐᦲ、ᦂᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦓᧃᧉ,ᦃᦲᧆᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱᧂᧈ、ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧅ、ᦒᦲᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ,ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦺᦖ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。

 ᧒ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦟᦱᧅ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦟᧅ ᦷᦟᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦋᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ、ᦁᦱᧃᧈ ᦘᦻᧉ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ,ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦍᦲᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦆᦳᧂᧉ ᦗᧁᧈ、ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦉᦳᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ、ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ、ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦎᦱᧄ ᦐᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ、ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦐᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ ᦷᦍᧅ ᦢᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧅ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦕᧁᧈ、ᦅᦸᦰ ᦵᦵᦅᦰ ᦂᧃ、ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦌᧄᧉ,ᦈᦹ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦢᧁ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦺᦖ,ᦉᦲᧃ ᦌᦳᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦓᦲᦰ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ。

 ᧓ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦑᦹᧅ ᧞ ᦉᦲᧃ ᦌᦳᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦘᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᧞ ᦏᦱᧄ ᦡᦾᧉ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ、ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦉᦲᧃ ᦌᦳᧅ ᦓᧃᧉ,ᦷᦔᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦈᦹ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦺᦖ。

 ᧔ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦎᧉ ᦠᦱ ᦵᦐᦲ ᦘᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦠᦱ ᦉ ᦠᦻ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᧅ ᦷᦠ ᦐᦲᧇᧈ ᦊᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦘᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ,ᦈᦹ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦢᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦺᦖ。

 ᧕ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦞᦱᧈ ᦅᦸᧉ ᧟。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦀᧁ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦎᦻᧈ ᦎᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦓᧃᧉ,ᦉᦸᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ、ᦟᧅ ᦋᦲᧉ ᦈᧄ、ᦢᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ ᦓᧃᧉ,ᦡᧇ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂ,ᦈᦹ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。

 ᧖ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦣᦸᧂᧉ ᦠᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ、ᦏᦲ ᦏᦸ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ ᧞ ᦣᦸᧂᧉ ᦠᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦕᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦔᦱᧅ ᦗᦸᧂᧉ ᦃᦸᧂᧉ ᦆᦹ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᧁᧈ ᦁᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᧅ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦕᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦔᦱᧅ ᦗᦸᧂᧉ ᦃᦸᧂᧉ ᦆᦹ ᦓᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦞᧉ,ᦈᦹ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦢᧁ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦺᦖ。

 ᧗ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦕᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦙᦱ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ、ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦕᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦷᦍᧅ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦈᦹ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。

 ᧘ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ、ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。

 ᧙ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦈᦳ ᦘᦱᧂ ᦟᦻᧈ ᦵᦵᦜᧂᧉ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦟᧅ ᦵᦔᧃᧈ、ᦓᧇ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦑᦱᧂ ᦀᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᦲᧆ ᦵᦢᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦵᦎᧅ ᦠᦹᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦌᧄᧉ,ᦈᦹ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦢᧁ ᦎᦱᧄ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦺᦖ。

 ᦱᦞ ᦓᦲᦰ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦺᦓ ᧞ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᦱᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ、ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ;ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦅᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᦱᧁ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦓᧃᧉ,ᦕᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦕᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦋᦴ ᦋᦹᧉ、ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ,ᦺᦎᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ、ᦈᦳ ᦵᦵᦗᧆ、ᦷᦎᦰ ᦍᦸᦰ ᦙᦱ ᦃᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦋᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦓᧃᧉ,ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦵᦵᦖᧉ ᦠᧄᧈ、ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦑᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦎᦱ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦔᧂ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦺᦖ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦈᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᦲᦰ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧇ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ。

 ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ  ᦵᦵᦕᧈ