new tai | old tai | 中文

ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ

作者: 时间:2021-06-03 10:36:00

 ( ᦎᦸᦰᦈᧇᦌᦲᧈ ᦀᦸᧃ)  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᧓ ᦖᦴᧈ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦝᦱᧃ ᦎᦳᧂᧈ ᦕᦻᧈ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ

  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧑: “ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦜᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ”ᦁᧃ ᦟᦲᧁᧉ ᦆᦳᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲ ᦱ᧙᧔᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ,ᦟᦲᧁᧉ ᦆᦳᧃᧈ ᦝᦴ ᦊᦴᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᧂ“ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦜᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ”,ᦔᦲ ᦱ᧙᧔᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦘᦴ ᦵᦒᦲᧉ ᦵᦗᧉ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦵᦵᦑᧃᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦎᦲᧈ ᦉᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦷᦊᧅ ᦕᦻᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦝᦴᧉ ᦆᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ、ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ“ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦜᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ”ᦊᦴᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᧂ、ᦓᧄᧉ ᦗᦹᧃ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦍᧂᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。ᦖᦴᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦟᦲᧁᧉ ᦆᦳᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦈᦹ ᦉ ᦓᦱᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧓ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦵᦵᦞᧆ ᦅᦳᧄ,ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦷᦟᧆ ᦅᦱᧃᧉ ᦵᦉ ᦺᦔ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦖᦴᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧓ ᦅᦳᧃ(ᦍᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦨᦱᧂᧈ、 ᦍᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦈᦲᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦨᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ),ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ ᦷᦣᧇ ᦝᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ,ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦎᦱᧄ ᦙᦲ。

  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧒: ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦍᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦈᦹᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦎᦼᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦷᦆᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ

  ᦔᦲ ᦱ᧙᧔᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦍᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ( ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ)ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦷᦆᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦍᦹ ᦃᦱᧉ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦍᧂᧉ ᦊᦼᧈ ᦟᦲᧃᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦘᦴ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦹᧈ ᦟᦳᧅ ᦢᦸᧈ ᦵᦂᦲ ᦠᧃᧉ ᦕᦻᧈ ᦀᧁ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦘᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦍᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧇ ᦝᧃ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦔᦲ ᦱ᧙᧔᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦟᦲ ᦍᦲᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᧞ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦷᦆᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦍᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦷᦔᦰ ᦂᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ“ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦍᧉ ᦈᦹᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ”,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦋᧁᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦷᦟᧆ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ。

  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᧓: ᦘᦴ ᦨᦱᧂᧈ ᧓ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦁᧃ ᦟᦴ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ

 ᦔᦲ ᦱ᧙᧔᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ, ᦟᦴ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦟᦲ ᦠᧃᧉ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ: ᦘᦴ ᦨᦱᧂᧈ ᧓ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ。 ᦖᦴᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ ᦅᦳᧄ ᦺᦡᧉ ᦈᦹ ᦣᧇ ᦨᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦌᦲᧈ ᦟᦲ ᦵᦵᦉᧃᧈ (ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ) 。ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ,ᦟᦴ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦆᦹᧃ ᦣᧇ ᦨᦱᧃ ᦝᦴᧉ ᦆᦻ、ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧒ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦓᦲᦰ。ᦏᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦟᦴ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦣᧇ ᦨᦱᧃ ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᧓ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦣᦹᧇ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦔ,ᦈᦹ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᧓ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦣᧇ ᦨᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦟᦴ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦈᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦡᧉ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦁᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦈᧁᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦅᦴᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦠᦱ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧒ ᦗᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦈᧇᧈ。 ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ,ᦑᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦈᧁᧈ ᦌᦳᧃᧉ ᦉᦲᧃᧈ、ᦵᦙᧀᧉ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧃᧈ、ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦋᦲᧃ ᦵᦛᧀᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲ ᦏᦹᧂ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦁᦲ,ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ“ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦈᦹᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦈᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧒” ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦈᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦆᦻ ᦝᦴᧈ ᧞ ᦍᦲᧉ ᦌᦳᧂᧈ、ᦷᦃᧈ ᦟᦲᧉ、ᦈᧁᧈ ᦟᦴ ᦷᦆᧉ、ᦟᦲ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦝᦴᧉ ᦆᦻ。 ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦆᦻ ᦝᦴᧈ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦝᦴᧉ ᦆᦻ。ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦌᦲᧉ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦈᦹ ᦕ ᦅ ᦎ ᦀᧁ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦲᧃ“ᦈᦹᧈ ᦵᦛᧀᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦒᧁ ᦵᦵᦋᧂ (ᦷᦣᧇ ᦝᧃ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦻᧈ ᦌᦹᧉ)ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦈᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦌᦲᧈ ᦝᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ”, ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᧇ ᦨᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ。

 ( ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ ) ( ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ )