new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

作者: 时间:2021-01-08 15:39:42

  ᦠᦹᧉ“ᦂᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ   ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ

  ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓ᦞ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦲᧃᧉ ᧑ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ“ᦂᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ  ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ、ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦣᦴᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᦻᧈ ᦋᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦕᦲᧃᧉ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ“ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦩᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ  ᦆᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ“ᦅᦳᧃ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ”ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦲᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᧖ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᧗ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ“ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ” ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ、ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦔᧀᧈ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ、ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ、ᦈᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦊᦲᧃᧈ ᦃᦻᧈ ᦷᦋᧂᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦝᧂᧈ、ᦈᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧉ、ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧈ、ᦟᦲᧁ ᦒᦲᧃᧉ ᦷᦟᧂᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦍᦲᧃ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃ、ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦝᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)