new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ

作者: 时间:2021-01-01 11:02:30

     ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦟᦲ ᦘᦲᧃᧉ,ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦙᦲᧂ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦖᦴᧈ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦖᦴᧈ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ,ᦍᦲᧃᧉ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ,ᦈᦹ ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦗ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦁᧃ“ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、ᦗᦻ ᦺᦓ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ”ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ“ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧕ ᦕᦂᦱᧃ”ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦚᦲᧃᧉ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦹᧈ ᦡᦲ。(ᦷᦟᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ)