new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2020-12-24 09:05:31

★ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᧞ ᦋᦳᧂ ᦒᦳᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᦲᧉ ᦷᦗᧉ ᦵᦁᦲ ᦗᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ ᦟᦲ ᦺᦉᧈ ᦉᦱᧃ ᦠᦱ ᦂᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕ ᦅ ᦎ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦋᦴᧈ ᦙᦴ ᦟᦱᧃ ᦙᦱᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ,ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦡᦾᧉ ᦅᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦙᦴ ᦟᦱᧃ ᦙᦱᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦺᦖᧈ 8848.86 ᦙᦲ。

★ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ。

★ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ。

★ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᧕ ᦕᦂᦱᧃ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᧕ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦈᦹ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧆ ᦐᦱᧉ。

★ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ  ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦕᧀ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦻ ᦙᦹ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦜᦻ ᦺᦗ。

★ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ《ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ》。

★ᦷᦋᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦛᦻᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦉᦹᧈ,ᦝᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。

★ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓᧓,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦞᦱᧈ“ᦈᦳᧂ ᦵᦵᦃᧃ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ”ᦓᧃᧉ。