new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕

作者: 时间:2020-12-24 09:04:46

   ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。

  ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧘᧐ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦀᧁ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ 100 ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᦳᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ》,ᦈᦹ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦗ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕,ᦈᦹ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。