new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕

作者: 时间:2020-12-10 16:13:23

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。

  ᦆᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᦳᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ、ᦈᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ,ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ、ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ“ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ、ᦵᦵᦔᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦺᦞᧉ、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ (ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ)、ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ、ᦉ ᦌᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦞᧆ ᦞᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦹᧇ ᦀᦱᧃᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧇ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦆᦲᧂ,ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦒᦲᧉ ᦅᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

  ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ)ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦟᦲᧅ、ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦖᧈ、ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦜᦻ ᦑᦱᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦑᧂ ᦔᦹᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ、ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ、ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦊᦱᧂ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ、ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ、ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ、ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ、ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。(ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦜᦲᧈ ᦌᦳᧂᧉ、ᦓᦲᧁᧉ ᦆᦻ ᦌᧁᧈ、ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦟᦲᧉ ᦌᦻᧉ、ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ)