new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2020-12-10 16:10:21

●ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦡᧄ ᦓᧄᧉ“ᦵᦚᦲᧃᧈ ᦵᦎᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲ”ᦃᧁᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦗᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦖᦹᧃᧈ ᦖᦲ ᦺᦔ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦈᦹ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。

● ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦌᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ》ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦁᧃ《ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ》ᦓᧃᧉ。

●ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒᧕ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦖᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦺᦗ。

●ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ《ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ》《ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦳᧂ ᦍᦲᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ》《ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ》。

●ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ、ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ,ᦔᦸᧂᧈ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔。

●ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦍᧂ ᦆᦻᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦼᧈ ᦵᦙᧀᧉ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᧞ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦍᦲᧉ ᦆᦻ ᦈᦲᧃᧈ、ᦟᦲ ᦉᦱᧈ、ᦟᦴᧉ ᦷᦍᧂ ᦵᦅᦲᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦵᦵᦋᧃᧈ、ᦋᦱᧈ ᦌᦹᧈ ᦟᦻᧉ ᦒᦲᧉ . ᦙᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦌᦴᧈ ᦒᦲᧉ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦲᧃ“ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ”。